پايان نامه بررسی عناصر جعل مهر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مر تکب جعل مهر

مر تکب در جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد در ذیل به طور مختصر به توضیح هر یک از افراد رسمی و غیر رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر  می پردازیم.

 

2-4-1- افراد رسمی

افراد رسمی به عنوان یکی از مرتکبین جعل مهرعبارتند از:

 

2-4-1-1- مامورین به خدمات عمومی دولتی :

مستخدم دولت مطابق قانون استخدام کشوری کسی است که در استخدام دولت باشد و دارای حکم استخدامی باشد.اگر کارمندان و مسولین دولتی از افراد نظامی باشند و در حدود وظایف محوله مرتکب جعل شوند مشمول مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .کار مندان دولت دارای انواعی هستند که به شرح آنها می پردازیم.

 

1-مستخدمین رسمی:

بنا به تعریف ماده 5 استخدام کشوری :مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروهای جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. برای اینکه بتوان عنوان مستخدم رسمی را به کسی اطلاق کرد باید شرایط ذیل را دارا باشد:

1-متصدی یکی از پست های ثابت سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با شد .پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر و ثابت برای یک شغل و به منظور ارجاع به یک مستخدم رسمی در نظر گرفته شده است ،اعم از اینکه متصدی داشته باشد یا نه (ماده 8ق.ا.ک).

2-تصدی مستخدم در آن شغل به طور ثابت باشد نه بر حسب اتفاق و یا به طور موقت . همه امور استخدامی رسمی مانند ترتیب ورود به خدمت ،حقوق و مزایاو ترفیعات و بازنشستگی و…دقیقا به موجب قانون معین شده است به گونه ای دولت نمی تواند بدون دلایل قانونی به خدمت آنها پایان دهد و آنها هم حق ندارند هر زمان که بخواهند از خدمت دولت کناره گیری کنند . لذا مستخدم دولت با احراز این دو شرط مستخدم رسمی محسوب می شود.

 

2-مستخدم آزمایشی:

به موجب تبصره 2 ماده 17قانون استخدام کشوری مستخدمین آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند .در واقع آزمایشی ها مامور به خدمت عمومی اند  که در خدمت کشورند ولی پیش از انتصاب رسمی  باید یک مرحله آزمایشی را بگذرانند.این مر حله در واقع مرحله آموزشی است.[1]1 این افرادمستخدمین دارای حقوق و مزایای مستخدمین رسمی هستند و این افراد را می توان به طور موقت به پست های ثابت سازمانی منسوب کرد .

3-مستخدم پیمانی:

به موجب ماده 6 قانون استخدام کشوری :«مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرار داد  به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود» مطابق قانون استخدام کشوری ، استخدام پیمانی فقط برای پستهای موقت و غیر ثابت مجاز است.

 

4-سایر مستخدمین غیر رسمی :

قانون استخدام کشوری مستخدمین دولت را دو نوع رسمی و پیمانی می داند (ماده 4 قانون) اما در سازمان های دولتی گونه های دیگری از مستخدمین تحت عناوین خرید خدمتی و روز مزد مشغول خدمت هستند استفاده از افراد به صورت خرید خدمت و روز مزد و…که امروزه در سازمان های دولتی رایج است جنبه استخدام پیماتی ندارد و گونه ای از استخدام غیر رسمی است که احکام خاص خود را دارد.

الف-مستخدمین خرید خدمتی:

گونه ای از استخدام دولتی که در دستگاه های دولتی رایج است ، استخدام خرید خدمتی است. منظور از خرید خدمت ، استفاده از خدمت افراد در دستگاه دولتی برای انجام دادن وظایف معین و در مواردی است که امکان جذب افراد از طریق قوانین و مقررات و ضوابط استخدام رسمی و پیمانی یا ثابت و مشابه آن نباشد در واقع مستخدمان خرید خدمتی چنان که از نام آن بر می آید برای انجام خدمت معین و کوتاه مدت استخدام می شوند1. (تصویبنامه 22/3/1362)استخدام خرید خدمتی جنبه استخدامی ندارد و هیچ گونه مزایای استخدام رسمی به آن تعلق نمی گیرد و اداره می تواند بدون هیچ گونه تعهدی به خدمت  مستخدم خرید خدمتی پایان دهد.

ب-مستخدمین روز مزد:

1- ابوالحمد، عبدالحمید ،حقوق ادرای ایران، انتشارات توس، چ اول ، 1354، ص 25

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال های تحقیق

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

1 -آیا جعل مهر اشخاص حقوقی (موسسات) جرم است؟

2-آیا جعل مهر باید با قصد تقلب باشد تا جرم تلقی گردد ؟

3- آیا جعل قسمتی از مهر موجب تحقق جرم جعل مهر می شود؟

4- آیا نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن جعل مهر تلقی می شود؟

د-اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ، جمع آوری تمامی نظریات در مورد جعل مهر وتحلیل و بررسی این جرم می باشد .  تا بدین وسیله  ضمن بررسی کامل این جرم در قوانین کیفری ایران و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عناصر جعل مهر توانسته باشیم ابهامات آن را بر طرف کنیم و به عنوان مرجع و راهنما در خصوص این موضوع به جامعه حقوقی دانشگاهی ارائه دهیم

Author: 92