پايان نامه بررسی راه حل های رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حمایت مالی

استانداردهای یک زندگی و معیشت شایسته، علاوه بر تامین مسکن و جان پناه مناسب و امن به کمک های مادی برای بزه دیده نیز تسری می یابد که دولت ها به تامین آن اقدام می کنند. این کمک ها شامل مواردی است  از قبیل لباس، حمل و نقل، غذا و…. شرط دسترسی یک زن یا کودک بزه دیده به خدمات پزشکی نیز داشتن تمکن مالی لازم است، زیرا تشخیص نیاز را در مواردی می توان به خود بزه دیده گان یا خانواده آنها سپرد. همچنین این انتظار که یک بزه دیده در همه موارد بتواند از خدمات دولتی بهره منده شود انتظار به جا و شایسته ای نیست و باید بتوان وی را از تمکن مالی برای بهروری از خدمات بهداشتی و دارویی بهره مند کرد.

در این زمینه پیشنهادها و روش هایی برای ارائه کمک های مالی به بزه دیده گان کودک و زن شده است که  این روش ها عبارتند از:

-کمک مالی مستقیم به بزه دیده گان از منابع دولتی مثلا به صورت مستمری ماهیانه

-کمک مالی مستقیم از ناحیه سازمان ها و موسسات مسئول برای حمایت از بزه دیده گان

اهدا کنندگان کمک مالی متفاوتند و طیف وسیعی از حکومت ها، صندوق های پناه جویان، برنامه های مربوط به پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان، کمک های خارجی، سازمان های غیر حکومتی و مردم نهاد، مذهبی و حقوق بشری را شامل می شوند.[1]

امروزه بخشی از برنامه های حمایتی مالی متکی بر منابع مالی مردمی است. این طرح ها با حضور نیروهای داوطلب در سطح جامعه راه اندازی و سازماندهی می شود. تحقیقات انجام شده در طی سی سال اخیر حکایت از آن دارد که در میان بزه دیدگان تنها اقلیتی از آنها مورد حمایت این برنامه ها قرار گرفته اند و حمایت های روانی ارائه شده در این برنامه ها در عمل کمتر به اجرا درآمده است.

2-5-3-حمایت پزشکی

[1] عینی، محسن، حمایت از بزه دیده گان جرم قاچاق در اسناد فراملی، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، ص 79

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92