پایان نامه حقوق

پايان نامه بررسی جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان :

– برنامه های شبکه های ماهواره ای اخبار واقعی ایران را در اختیار مردم می گذارند 6/45در صد پاسخگویان با نظر یاد شده ، « موافق یا کاملا موافقند » و در مقابل 7/48 در صد نظر « مخالف یا کاملا مخالف » دارند ماینگین نظر های ابرار شده 5/2 است که نشان دهنده نظر نسبتا مخالف است ، اما شدت مخالفت زیاد نیست.

– مقایسه میزا تاثیر عوامل مختلف در جذب بینندگان شبکه های ماهواره ای مقایسه نتایج مربوط به میزان تاثیر عوامل مختلف مطرح شده نشان می دهد تماشای فیلم های سینمایی و سریال ها و در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر را در جذب بینندگان شبکه های سینمایی و سریال ها در مقایسه با سایر عوامل بیشترین تاثیر را در جذب بینندگان شبکه های ماهواره ای را دارد . درعین حال علاوه برفیلم سینمایی و سریال ها ، دیدن خوانندگان و هنر پیشه های ایرانی و تماشای برنامه های علمی – آموزشی در حد «زیاد » در جذب بینندگان شبکه های ماهواره ای موثر هستند . نمرات میانگین سه عامل دیگر یعنی ماشای برنامه های ورزشی ، آشنایی با زندگی ایرانیان ساکن کشور ها و شنیدن اخبار و تحلیل های سیاسی درخصوص ایران را در حد « کم » نشان می دهد .

-برنامه های مورد علاقه بینندگان شبکهاهای تلویزیونی ماهواره ای

مهمترین برنامه های ماهواره ای مورد علاقه بینندگان این شبکه ها عبارتند از : فیلم های سینماییو سریال ها (30 در صد ) ، شو های تلویزیونی (5/21 در صد ) ، برنامه های عملی و آموزشی (4/14 در صد ) و برنامه های ورزشی (7/10 در صد ) ، سایر وارد هریک از سوی کمتر از 10 در صد بینندگان مطرح شده و درجدول آمده است . 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

– آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟

– آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟

– راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

– راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

اهدف پژوهش

-بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای

-ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای

-جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی

– جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

92