پايان نامه بررسی تفاوت مقررات لایحه جدید در باب ادغام و تجزیه با قانون فعلی تجارت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

  • جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)

لفظ جوینت ونچر(joint venture) در حقوق رقابت تجارتی امریکا تعریف نشده است.این مسئله باعث ابهام وعدم قطعیت دراجرای مقررات آن دراین زمینه میگردد. به عقیده یکی از نویسندگان امریکایی ویژگی های یک جوینت ونچر عبارت اند از :

  • تجارت تحت کنترل مشترک شرکت های مادر است.
  • هر یک از شرکا تشکیل دهنده جوینت ونچر نقش و مشارکت بسزایی در تجارت مشترک به عهده میگیرد.
  • تجارت موصوف باید یک ماهیت تجارتی مجزا و مستقل از تشکیل دهندگان ان داشته باشد.
  • جوینت ونچر می بایستی یک توانایی تجاری چشمگیری درابطه با قابلیت تولیدی جدید ،تکنولوژی جدید ،محصول جدید، یا ورود در داخل بازار به وجود اورد.

آنچه باید دراین زمینه گفت این است که حقوق رقابت ایالات متحده امریکا از دیدگاه مثبتی با مسئله جوینت ونچر بر خورد میکند. در واقع بیشتر صاحب نظران معتقد اند که جوینت ونچر غالبا همان کارایی واحد های تجاری مدغم (merger) را ایجاد میکنند بدون انکه مشکلات سیاسی وتجارتی آنها را برداشته باشد. با وجود این برخی جوینت ونچرها موجب مشکلات ضد رقابتی اساسی میگردد که در این صورت دولت یا اشخاص خصوصی می توانند قبل از تشکیل آنها بر اساس ماده 7 قانون کلایتون علیه آنها اقدام کنند.

ماده7 قانون مزبور شرکتها را از اکتساب مستقیم یاغیرمستقیم کل یا قسمتی ازاموال دیگر شرکتها درصورتی که چنین اکتسابی به طور موثری موجب کاهش رقابت شود یا تمایل به ایجاد انحصارگری باشد منع می کند.[1]

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری

الف: انواع ادغام

شرکتهای تجاری به سه طریق زیر می توانند شرکت یا شرکتهای تجاری دیگر را تحت کنترل خود درآوردند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل و تحصیل دارایی. طریق اول، ادغام واقعی نیز نامیده می شود، زیرا موجب انحلال شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده می شود. ازآنجا که طریق دوم و سوم مستلزم انحلال شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده نیست، ما به تبعیت از بعضی ازحقوقدانان آنهارا ادغام عملی می نامیم. ادغام عملی به این معناست که یک شرکت تجاری با خرید سهام یا دارایی شرکت یا شرکتهای دیگر کنترل آنها را دردست بگیرد، بدون اینکه شخصیت حقوقی هیچ یک ازشرکتهای تجاری طرف قرارداد محو شود.           در تحصیل سهام کنترل کننده؛ شرکت سهامی ادغام کننده با تحصیل سهام شرکت ادغام شونده می تواند درهیأت مدیره شرکت سهامی ادغام شونده وارد شده و با تعیین مدیران دلخواه عملا کنترل کار شرکت را دست گیرد. دراین حالت هرچند شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده ازبین نمی رود، ولی شرکت سهامی ادغام کننده با توجه به موقعیتی که پیدا می کند، می تواند درکلیه تصمیمات شرکت ادغام شونده دخالت کرده و سیاستهای خود را درآن اعمال کند.

درتحصیل دارایی؛ شرکت ادغام کننده به جای وارد شدن در مدیریت شرکت تجاری ادغام شونده،داراییهای آنرا تحصیل می کند. دراین حالت، شرکت تجاری ادغام شونده هر چند شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند، لکن معمولا از گردونه فعالیتهای تجاری خارج می شود.درحقوق ایران، تفکیکی بین ادغام واقعی و عملی در قوانین مشاهده نمی شود. همچنین، در لسان حقوقدانان و مؤلفین نیز چنین تفکیکی دیده نمی شود.

دراینجا ابتدا به بیان ادغام واقعی میپردازیم:

درادغام واقعی یا قانونی، شرکت تجاری ادغام کننده به جای تحصیل سهام یا دارایی شرکت ادغام شونده، می تواند با رعایت مقررات قانونی، شرکت تجاری ادغام شونده را منحل و کلیه داراییها و تعهدات آنرا تحصیل کند. ادغام واقعی، معمولا بر دو نوع است: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. چنانچه داراییها وتعهدات دوشرکت تجاری به یکی ازآنهامنتقل شود، ادغام ساده و چنانچه داراییها و تعهدات دو شرکت تجاری به یک شرکت تجاری جدید منتقل شود، ادغام مرکب نام دارد.[2]

[1] حشمت الله سماواتی، منبع پیشین، ص117.

Www.modir.ir                                                                                                                                                                                                                            1

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ح: اهداف مشخص تحقیق

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

د:  سؤالات تحقیق

  • آیا بین قوانین فعلی و لایحه جدید تفاوتی در باب ادغام و تجزیه وجود دارد؟
  • آیا ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است؟
  • در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزیه آیا این فرآیند در همه شرکتها به یک صورت رخ می دهد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

Author: R2jbMtYu2I