پايان نامه بررسی تجار، بانك ها، موسسات حمل و نقل برانجام مبادلات داخلي خود تحت پوشش اعتبار اسنادي داخلي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده

مقدمه                                          1

کلیات                                                                                             8

فصل اول-  روش های پرداخت بین المللی                           11

مبحث اول-  روش های سنتی                                                    12

1-1-1- حساب باز                                                                       12

2-1-1- پیش پرداخت کامل                                                       13

مبحث دوم- روش های نوین                                                      14

1-2-1- روش وصولی                                                                     14

2-2-1-  اعتبارات اسنادی                                                      14

3-2-1- ویژگی های روش های جدید                                        15

2-4-1- نقش بانک ها                                                                 15

1-4-2-1- سوئیفت                                                                       16

2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت                                 16

الف- برات های تجاری                                                             17

ب- درخواست پرداخت                                                                  17

فصل دوم- اعتبارات اسنادي                                                  18

مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی                                19

مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                22

1-2-2- تضمین                                                                              23

2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی                               25

3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                          25

مبحث سوم-  معایب اعتبارات اسنادی                                26

1-3-2- تاخیر                                                                              26

2-3-2- هزینه                                                                              29

3-3-2- تقلب                                                                                30

مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                                                                                                        31

4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                           32

4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد         36

4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                           39

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادي                  41

مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                  44

6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری                                          44

6-2-2-  اعتبارات اسنادی تضمینی                                       45

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت      46

6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال 47

پ

5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار                                          48

مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                              49

مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی   49

8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              51

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                     55

9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                          55

9-2-2- شرایط اعمال 725URR      57

مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                  57

مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی           66

11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد                                       67

11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد                                           68

11-3-2- همبستگی اسناد                                                           69

مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی                                                                                 71

مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                                                                                  76

13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله         76

13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها                          77

فصل سوم- ويژگي هاي حقوقي اعتبارات اسنادي             79

مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی       81

1-1-3- فرماليسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)                                                                                           81

ت

1-2-3- مالكيت محل                                                                    83

1-3 -3- وصف مصونيت، عدم ورود ايرادات و استثنائات          84

1-4-3- ويژگي استقلال                                                            86

1-5 -3- وصف تجاري                                                                    87

1-6-3- خاصيت مبادله اي                                                       88

1-7-3-  ارجحيت و تفوق جنبه هاي تاسيسي قانوني… 89

1-8-3- وصف تجريدي                                                                  91

1-9-3- وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ماهوي موازين اعتبارات اسنادي                                                                                                         92

1-10-3- مفروض بودن حسن نيت                                               93

1-11-3- اصل تدقيق و تبعيت از شرايط اعتبار نامه   94

1-12-3- خاصيت تضامني                                                             95

1-13-3- وصف تنجيزي                                                                 96

1-14-3- جنبه موضوعيت داشتن و قائم به خود بودن     97

مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                  99

3-2-1- منابع حقوقي                                                                 99

3-2-1-1- عرف ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(یو.سی.پی.)                                                                                                        100

3-2-1-2- يو.سي.پي. الكترونيك(eucp)                                  105

1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.                                     106

3-2-1-3- كنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني                                                                           1083-2-1-4- ماده 5 قانون (كد) متحدالشكل تجارت امريكا(UCC)         110

2-2-3- اصول بنيادين حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي      112

2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادي 113

2-3-2-2- اصل انطباق دقيق اسناد با شروط اعتبار 116

2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی     118

فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل        125

مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                                                                                                        126

1-1-4- قواعد ADR                                                                 127

2-1-4- کارشناسی                                                                    129

1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                                                                                                        130

3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی      131

1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                                                                                        131

2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                     132

4-1-4- هیات های حل اختلاف                                                 133

5-1-4- داوری                                                                            134

6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                 137

1-6-1-4- دادگاه صالح                                      137

مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات         138

1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات   1382-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات        139

نتيجه                                                                                           140

 پیشنهادات                                                                               145

فهرست منابع و ماخذ                                                             148

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بين المللي از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوي تامين كافي براي مبادله خود مي باشند نظر به اين كه در حال حاضر بهترين و مطمئن ترين روش مبادله كالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادي مي باشد اين تحقيق در صدد است با بررسي جنبه هاي حقوقي اين روش بتواند گام موثري در استفاده از اين روش و گسترش آن بردارد.

اين تحقيق مي تواند براي تجار، بانك ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وكلا  و حتي عموم افراد جامعه كه مي خواهند مبادلات داخلي خود را تحت پوشش اعتبار اسنادي داخلي كه پديده اي نوظهور در اين خصوص مي باشد انجام دهند، مفيد و موثر مي باشد.

Author: R2jbMtYu2I