دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چكيده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

فصل اول : مفاهيم و  كليات

مبحث اول : واژگان كليدي…………………….. 5

گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج……………… 5

بند اول : اهمیت ازدواج……………………… 6

بند دوم : اهمیت خانواده…………………….. 7

گفتار دوم : تعریف تابعيت……………………. 9

بند اول : تعریف اتباع………………………. 11

بند دوم : تعریف بیگانه……………………… 12

بند سوم : تعریف احوال شخصیه…………………. 13

مبحث دوم : بیگانه در اسلام…………………… 14

گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران…………… 16

گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران…….. 18

گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان….. 20

گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران………….. 23

بند اول : مهاجرین………………………….. 23

الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)…………… 23

ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)……………… 23

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی ………….. 24

بند سوم : مقیمین و جهانگردان………………… 26

الف: دارندگان پروانه اقامت………………….. 26

ب: بیگانه جهانگرد………………………….. 27

فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان ………. 29

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان… 29

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان… 31

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی…….. 33

مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه .. 35

گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج…………… 35

گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب 1345………………………………….. 36

بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی …………. 38

بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی ………….. 38

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه  39

بند اول : ضمانت اجرای کیفری…………………. 39

بند دوم : ضمانت اجرای مدنی………………….. 41

گفتار چهارم : ارزیابی نظرات ………………… 42

گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد ………… 45

گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران    46

گفتار هفتم : ثبت ازدواج ……………………. 48

بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی   51

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی………. 54

گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران   56

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی … 57

بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه …………… 57

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی     58

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی    59

بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی 59

گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران ………………………………………….. 60

بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور………………………….. 60

بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور………………………… 60

مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه… 62

گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور 62

بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی .. 62

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی    63

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی     63

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران ………………………………………….. 63

بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور…………………….. 63

بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور……………………. 64

گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه 64

بند اول : سابقه قانونگذاری………………….. 65

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345……………………………. 66

فصل سوم : آثار ازدواج با تبعه بیگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه     70

گفتار اول : از دست دادن تابعيت ……………… 70

بند اول : بروز تابعيت مضاعف ………………… 72

الف: تابعيت دولت متبوع قاضی ………………… 72

ب: تابعيت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی…… 72

بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر 73

بند سوم : محدویت در تملک …………………… 73

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی …………… 74

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی……. 75

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه…………………………………….. 75

گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی ……………………………………… 84

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت.. 87

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعيت متفاوت    88

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعيت متفاوت. 89

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه 92

گفتار اول : تحصیل تابعيت ایران بر اثر ازدواج …. 93

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه…………………………………….. 94

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعيت شوهر ایرانی در تابعيت زن و فرزندان ……………………………… 94

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعيت قبلی خود و خروج از تابعيت ایرانی……………………………… 95

فصل چهارم : تابعيت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه

مبحث اول : ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعيت 99

گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعيت زن در ازدواج با بیگانه 99

گفتار دوم : مبانی نظری تابعيت در خانواده …….. 100

بند اول : وحدت تابعيت………………………. 101

بند دوم : استقلال تام تابعيت…………………. 102

بند سوم : استقلال نسبی تابعيت………………… 102

بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی…………… 103

گفتار سوم : شناخت تابعيت ایران به عنوان حق مسلم هر ایران در قانون اساسی ………………………………. 104

گفتار چهارم : تابعيت زن در حقوق داخلی ایران ….. 105

بند اول الف: تحمیل تابعيت شوهر………………. 105

بند دوم ب: حفظ تابعيت ایران ………………… 106

بند سوم ج: انتخاب تابعيت شوهر……………….. 106

بند چهارم د: بازگشت به تابعيت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر 106

گفتار پنجم : تابعيت و كنوانسيون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ………………………………………….. 107

گفتار ششم : برابری در قوانین تابعيت ( نقد ماده 9 كنوانسيون) 109

مبحث دوم: تعارض قوانين در ازدواج با بيگانه……. 114

گفتار اول : قانون صالح در تعارض قوانين ………. 110

بند اول : صلاحيت محاكم در تعارض دادگاه ها …….. 110

بند دوم : ارتباط تعارض دادگاه با تعارض قوانين…. 113

گفتار دوم : ازدواج ايرانيان در خارج از كشور ….. 114

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ………………… 114

بند دوم : شرایط ماهوی ازدواج ……………….. 115

گفتار سوم : ازدواج بيگانگان در ايران ………… 115

بند اول : شرايط شكلي ازدواج ………………… 115

بند دوم : شرايط ماهوي………………………. 116

گفتار چهارم : قانون حاكم بر احوال شخصيه ……… 116

بند اول : احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارجه ……. 117

بند دوم : رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي ……… 121

بند سوم: احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه………… 122

بند چهارم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي……… 123

بند پنجم: احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران…… 126

بند ششم: رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي……….. 127

گفتار چهارم: موانع اجراي قانون خارجي در تعارض قوانين دولتها 128

بند اول: مسئله نظم عمومي……………………. 129

بند دوم: تقلب نسبت به قانون…………………. 131

نتیجه …………………………………….. 135

پیشنهاد ………………………………….. 137

منابع……………………………………… 139

چكيده انگليسي……………………………… 143

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات اصلی تحقیق

1- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت  آیا چنین ازدواجی معتبر است؟

2- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟

3- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟

: اهداف تحقیق

از آنجا که بحث ازدواج از مسايل مهم قانون مدنی و از مسايل مطرح در دادگاهها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق