پايان نامه بررسی آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثار اصل برائت

در این فصل به طور کلی به آثار اصل برائت پرداخته ایم.آثار اصل برائت در سه مرحله کشف جرم،تحقیقات مقدماتی و نهایتا در مرحله داردرسی مورد بررسی قرار گرفته اند.در مرحله کشف جرم تفهیم اتهام،اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل.در مرحله دوم یعنی در تحقیقات مقدماتی مواردی مانند منع اجبار به اقرار علیه خود،حق برخورداری از مترجم و … و در مرحله سوم یعنی مرحله رسیدگی  بی طرف بودن،علنی بودن ،استقلال و موارد دیگر رسیدگی عادلانه مورد توجه قرار گرفته اند.

مبحث اولآثار اصل برائت در مرحله کشف جرم

تحقیق و رسیدگی درباره یک جرم مستلزم کشف آن است و برای کشف جرم ممکنست افرادی تحت نظر قرار گیرند، مورد بازرسی واقع شوند واز نظر هویت کنترل شوند. یکی از آثار اصل برائت اینست که افراد تا زمان اثبات جرمشان در یک دادگاه صالح، بی گناه بوده و بایستی همانند اشخاص و  شهروندان بی گناه تا زمان اثبات مورد رفتار واقع شوند و  لذا توقیف ، بازرسی و کنترل هویت اشخاص مغایر با اصل برائت بوده و بایستی تابع تشریفات خاصی گردد.

پیشوای اول شیعیان حضرت علی (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر زمانی که وی را به فروانروایی مصر منصوب می کند از جمله چنین می فرماید:

«هرگز از اسرار محرمانه رعیت آنچه را که مربوط به مصالح کشور نیست دخالت مده و بر کشف راز مردم حریص مباش زیرا وظیفه تو حفظ قوانین و انتظام مسائل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد.ای آنکه از خداوند از راز پوزش طمع داری پرده از راز اسرارت فرو نیندازد پرده از اسرار مردم فرو نینداز.فرماندار همچون رییس خانواده ای است که عیوب اعضای خانواده را باید برای خود نقیصه و عیب بداند،پس آنچنان که نقایص خود را می پوشانی نقایص دیگران را نیز بپوشان.این فرمان  یکی از مهمترین متون راجع به حقوق عمومی اسلام است در نزد شیعیان محسوب می شود،به طرز شگفت آوری برای حفظ اسرار شهروندان از سوی دولت تاکید و اصرار دارد.[1]

نکته دیگری که از دقت در متن مذکور دریافته می شود آن است که بر خلاف آنچه انتظار می رود امر به پالودن کل اجتماع و همه زوایای پیدا و پنهان آن از گناه و عیب و ناپاکی به هر قیمتی داده نمی شود.گویی وجود تخلف را در اجزای اجتماع حتی در جامعه اسلامی طبیعی و بدیهی می شمرد.ولی فروانروا را از دخالت در امور پنهانی و کشف اسرار بر حذر می دارد.با نگاهی آرمان گرایانه همه افراد را منزه و وارسته نمی بیند بلکه بنا را بر متوسط بدون آدمیان می گذارد.سهل است خود حاکم نیز بنا به ماهیت انسانی خویش علی رغم در اختیار داشتن قوای انتظامی و قضایی و اطلاعاتی وبهره مندی از امکانات فراوان باز انسان و جایز الخطاست.

در نظام حقوق موضوعه ایران به نظر نگارنده هر چند که به صورت صریح تضمین حقوق افراد در مرحله کشف جرم مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته است لکن قانون اساسی به عنوان اولین منبع مهم قانونی و حقوقی کشور در راستای دغدغه حفاظت از این حریم و حقوق افراد تضمیناتی را در اصل بیست و پنجم خود مغتنم شمرده و مورد حمایت قرار داده است.چنان چه ملاحظه می شود قانونگذار اساسی برای اصل امنیت ارتباطات افراد استثناء قانونی پذیرفته است تا بر اساس آن حریم افرادی که احتمالا امنیت و آسایش اجتماع را بر هم می زنند مورد تفتیش قرار گیرد.البته اعمال این ضرورت باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضرر و زیانی وارد نشود،قانون اساسی تشخیص مبنا را بر عهده قانونگذار گذاشته است.

[1] فرمان امام علی به مالک اشتر نخغی،ترجمه جواد فاضل،به خط حسین جعفری تبار،انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا،چاپ اول،پاییز 1378،ص 7 الی 8

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92