پايان نامه با موضوع نقش شرایط حجیت اقرار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف ـ بیان موضوع 2
ب ـ سئوالات تحقیق 2
ج ـ فرضیه های تحقیق 2
د – اهداف کاربردهای تحقیق 3
ﻫ – روش تحقیق 3
و- معرفی پلان تحقیق 3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار 5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار 7
بند اول : تعریف اقرار 7
الف : تعریف لغوی اقرار 8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار 8
ج: خصایص اقرار کیفری 11
1-طریقت داشتن 11
2-انکار پذیر بودن 12
3-تجزیه پذیر بودن 13
بند دوم : اقسام اقرار 14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز 14
1-اقرار فعلی و لفظی 14
2-اقرار شفاهی و کتبی 15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری 16
4-اقرار کلی و جزئی 16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب 16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع 17
1-اقرار در دادگاه 17
2-اقرار در خارج از دادگاه 18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع 19
1-اقرار مدنی و کیفری 19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس 20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار 21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی 22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب 24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات 25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه 26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی 27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو) 28
ب : روش تداعی معانی 28
ج : پلی گراف 28
د : نارکوانالیز 29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری 30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف 30
بند اول : دوره انتقام خصوصی 31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی 32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی 33
الف : دوره قدیم 33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا 34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران 34
بند اول: دوره باستان 35
بند دوم : دوره میانه 35
بند سوم : دوره معاصر 37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر 39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار 39
بند اول : کتاب 39
بند دوم : اخبار و روایات 41
بند سوم : اجماع 41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا 42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار 42
بند اول : قانون مدنی 42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی 44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی 45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری 46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار 47
گفتار اول : شرایط مقر 47
بند اول : عقل 47
بند دوم : بلوغ 48
بند سوم : اختیار 49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار 51
بند پنجم : رشد 52
گفتار دوم : شرایط مقرله 53
بند اول : اهلیت تمتع 54
بند دوم : معلوم بودن مقرله 54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله 55
گفتار سوم : شرایط مقربه 56
بند اول : وجود خارجی مقربه 56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی 56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار 57
بند اول : صریح بودن 57
بند دوم : منجز بودن 58
بند سوم : نزد حاکم بودن 59
بند چهارم : تعدد اقرار 61
بند پنجم : تعدد مجالس 62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار 65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری 65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات 66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری 68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار 68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار 69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات 69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی 69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب 70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه 70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی 71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری 74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه 74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد 75
بند اول :  زنا 75
بند دوم :  لواط 78
بند سوم :  مساحقه 80
بند چهارم :  قوادی 80
بند پنجم :  قذف 81
بند ششم : شرب خمر 82
بند هفتم :  سرقت 84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض 85
بند نهم :  ارتداد 85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم  تعزیری و بازدارنده 86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار 87
گفتار اول : تعدد اقرار 88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار 88
بند اول : تعریف انکار 89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن 90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار 90
الف : فقه امامیه 91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم 91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل 91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت 93
ب : فقه عامه 93
1-مذهب شافعی 93
2-مذهب مالکی 93
3-مذهب حنفی 94
4-مذهب حنبلی 94
ج: حقوق ایران 94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل 94
2-انکار بعد از اقرار در قتل 99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت 100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار 100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن 100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات 102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات 104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله 105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم 106
بند دوم : صور مختلف تعارض 107
الف : تعارض اقرار با اقرار 107
ب : تعارض اقرار با بینه 112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی 115
د : تعارض اقرار با قسامه 118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات 120
نتایج تحقیق 123
فهرست منابع و مأخذ 126
چکیده انگلیسی 130

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربردها 

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .

Author: R2jbMtYu2I