دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرط انتقال نصف دارایی به زوجه ( شرط تنصیف دارایی)

یكی از شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسـمی، شـرط تنـصیف دارایـی اسـت كـه هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، كـه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض بـه زوجـه منتقل نماید.  (سنچولی، 1387، ص512)مسأله دادن نصف دارایی كه زن و مرد در طول زندگی مشتركشان به دسـت آورده اند، به زن، درصورتیكه طلاق به درخواست مرد باشد و نیز سـوءاخـلاق و رفتـار زن دلیل بر طلاق نباشد، ازجمله اقدامات جبرانی، به منظور حقوق زنان است (حمیتی واقف، 1389، ص58)

به موجب ماده 1119 قانون مدنی: «طـرفین عقـد ازدواج مـیتواننـد هـر شـرطی كـه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند»

حال یكی از شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمی، شرط تنصیف دارایی اسـت كه هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض به زوجه منتقل نماید. این شرط نیز مشروط به شرایط زیر است:

1-طلاق به درخواست زوجه نباشد.

2-تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همـسرییـا سـوءاخلاق و رفتـار وی نبوده باشد.

3-اجرای شرط مالی، توسط زن درخواست شود.

4-زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نكرده باشد. (دژخواه، 1386، ص132)

2-1-1- درخواست زوج برای طلاق بعنوان شرط لازم برای تحقیق این شرط

جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق از ناحیه زوج به عمل آید. لذا در صورتیکه زوجه به هر دلیل مانند عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ ق.م و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ ق.م متقاضی طلاق باشد، هرچند با مجوز قانونی نیز همراه بوده، شرط تنصیف محقق نخواهد شد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه)، لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست (امیر محمدی، 1392،ص138)

2-1-2- عدم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی

بموجب این شرط، چنانچه برای مثال، زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءرفتار وی شود، دادگاه مکلف به رسیدگی به این ادعا است. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دلیل کلی بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زیرا موجب تفاسیر موسّع قضایی در مقام اجرای شرط خواهد شد (بروجردی عبده، 1380،ص249)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق