پایان نامه با موضوع ارائه اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. ۲

میحث اول : تعریف بیمه. ۳

گفتار اول : تعریف لغوی. ۳

گفتار دوم :  ‏تعریف اصطلاحی. ۴

گفتار سوم : بیمه بین المللی. ۶

مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. ۷

گفتار اول : شرایط بیمه. ۷

گفتار دوم : سابقه تاریخی. ۹

‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. ۹

ب :  ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. ۱۱

مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. ۱۲

گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. ۱۲

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. ۱۵

بند اول : بیمه نامه. ۱۵

بند  دوم : محتوای بیمه نامه ها. ۱۵

گفتار سوم : انواع بیمه نامه. ۱۶

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. ۱۶

بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. ۱۶

بند سوم : بیمه نامه زمانی. ۱۷

مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. ۱۷

گفتار اول : انعقاد قرارداد. ۱۸

گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. ۲۰

گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. ۲۱

فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن. ۲۳

مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. ۲۴

گفتار اول : اصول بیمه. ۲۴

بند اول : اصل حسن نیت. ۲۴

بند دوم : اصل غرامت . ۲۸

بند سوم : اصل نفع بیمه ای . ۲۸

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ). ۳۱

بند پنجم : اصل علت نزدیک . ۳۱

بند ششم : اصل داوری. ۳۲

گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. ۳۳

بند اول : شرط بدون خسارت . ۳۳

بند دوم : شرط خسارت  . ۳۴

بند سوم : شرط تمام خطر . ۳۴

بند چهارم : شرط . ۳۵

بند پنجم : شروط دیگر. ۳۶

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. ۳۷

گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. ۳۷

گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. ۳۹

گفتار سوم : منع بیمه مضاعف. ۴۰

گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. ۴۱

گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. ۴۲

گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. ۴۵

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. ۴۷

مبحث سوم : ریسک بیمه. ۵۱

گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. ۵۱

بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. ۵۱

بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. ۵۵

گفتار دوم  : اعلام ریسک. ۶۰

بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه  ۶۰

بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه. ۶۱

بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. ۶۲

گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ). ۶۵

بند اول : انتقال ریسک. ۶۵

بند دوم : اجتناب از ریسک. ۶۶

بند سوم : کاهش ریسک. ۶۷

بند چهارم : پذیرش ریسک. ۶۷

مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. ۷۰

گفتار اول : امضای اظهاریه. ۷۰

گفتار دوم : ارزیابی. ۷۰

گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. ۷۰

گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت . ۷۱

فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی. ۷۲

مبحث اول : مسئولیت بیمه. ۷۳

گفتار اول : مفهوم مسئولیت. ۷۳

گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. ۷۵

گفتار سوم : بیمه اتکایی. ۷۷

مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. ۷۸

گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. ۷۸

گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. ۸۲

مبحث سوم : آثار تحریم. ۸۸

گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. ۸۸

بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. ۸۸

بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. ۸۹

گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. ۹۰

فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. ۹۲

بیمه بین المللی. ۹۲

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. ۹۳

گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. ۹۳

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی  ۹۴

مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. ۱۰۰

گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. ۱۰۰

گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. ۱۰۱

گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. ۱۰۲

گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت  ۱۰۴

نتیجه گیری. ۱۰۸

فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۰

ب ـ منابع خارجی. ۱۱۲


 

Related posts: