پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد :علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار

2-3-2-4-1-عوامل اجتماعی

تاثیر پذیری حقوق کار بین الملل  از عوامل اجتماعی به ارتباط این دو علم یعنی حقوق و جامعه شناسی به هم مربوط است. نظریه‌های اجتماعی در عصر حاضر تاثیر به سزایی بر نظریه تعهد در حقوق کار  گذاشته اند.  به موجب برداشت‌های اجتماعی قرارداد در حیطه حقوق کار بین الملل نمی‌تواند صرفاً توافق اراده افراد باشد که به نیروی الزام آور تجهیز شده است. بلکه هر یک از عناصر آن می‌تواند گستره متفاوتی داشته باشد. در حالی که دکترین‌های سنتی، اراده را مبنای الزام آور قرارداد می دانند و قرارداد را به عنوان یک واقعیت روان شناختی تلقی می‌کنند، برداشت‌های اجتماعی در حقوق کار بین الملل معتقدند که مبنای قرارداد  در حقوق کار بین الملل در یک واقعیت اجتماعی یعنی ابراز اراده خارجی اراده قرار دارد..برای مثال می‌توان از ظهور سوسیالیسم و لیبرالیسم  و تاثیراتی که این مکاتب بر حقوق کار بین الملل داشته اند سخن گفت. سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید یعنی سرمایه، زمین، اموال و جز آن‌ها و به طور کلی اداره آن به سود همگان است.(آشوری،204،1390)  اصطلاح لیبرالیسم نیز به معانی گوناگون به کار رفته است اما به طور موسع به هر رویکردی در حکومت و سیاست اجتماعی اشاره می کند که بر حقوق فردی تکیه دارند.(راسخ،305،1389)

در نظرگاه برخی مکاتب حقوق چیزی جز عرف توده‌های مردم نیست که در اراده قانونگذار منعکس شده است. نیروی الزام‌کننده حقوق وابسته به قدرت دولت نیست، بلکه ناشی از احترامی است که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است.(حیاتی،21،1387) برخی قواعد حقوقی پس از وضع، به دلیل آنکه پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه نیستند خصلت اجرایی خود را از دست می‌دهند. تبلور این استنتاج در اذهان عمومی که این قواعد از ابتدا از مدار حقوق خارج بوده‌اند یا پس از مدتی خارج از زندگی اجتماعی شده‌اند در حیطه جرم‌انگاری در حقوق کار بین الملل قابل‌بحث است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92