پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق: آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر

در اصطلاح حقوقي ضمانت اجرا حمايت مراجع رسمي در اعمال قانون و عرف مي‌باشد به طوري كه براي اطمينان از اجراي هر قاعده حقوقي تدابيري نياز است كه بر اساس آنها عكس العمل متناسبي در مورد تخلف از اجراي قواعد مزبور از سوي جامعه در نظر گرفته مي‌شود كه همين امر پشتوانه اجراي مقررات حقوقي مي‌باشد.

در دايرة المعارف امريكانا، تحت صورت International Sanction آمده است: اين كلمه بر مجازات‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط يا از سوي و يا به درخواست يك سازمان بين المللي به نمايندگي از جامعه بين المللي در برابر يك دولت يا گروهي كه تعهدي بين المللي را كه خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداري از تجاوزهاي نظامي باشد، اعمال مي‌گردد.[1]

حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است ،حقوق جامعه بین المللی است . یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه ) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین الملی است . این رشته حقوقی بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمانهای بین المللی (دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته حقوق بین الملل ، در موارد خاصی،حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی ،شرکتهای خصوصی خارجی ( از جمله شرکتهای فراملی یا چند ملیتی )،سازمانهای بین المللی غیر دولتی و نهضتهای آزادی بخش ملی را نیز معین می کند. [2]

وجود حقوق بین الملل یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیر در جامعه بین المللی است، هر چند برخی به دلایلی سعی در نفی و عدم وجود آن و یا حداقل تضعیف آن دارند.نفی کنندگان حقوق بین الملل این حقوق را دارای ضمانت اجرای واقعی و موثر نمی دانند و معتقدند هیچ نیروی مادی و قوه قهریه بین المللی ، اجرای قواعد بین المللی را تضمین نمی کند، تا کشورهای مختلف جهان خود را مکلف به اجرای آنها بدانند. تنها می توان گفت ضامن اجرای موثر این حقوق،جنگ می باشد که این ،خود نقض غرض است، زیرا جنگ مظهر کامل زور و قدرت می باشد و چنانکه می دانیم ،آنجا که زور حاکم بر امور باشد از حقوق خبری نیست .[3]

آنچه مسلم است حقوق بین الملل مراحل ابتدایی و دوران اولیه تکامل خود رامی گذراند و از این حیث قابل مقایسه با حقوق داخلی که یک حقوق قدیمی است ،نمی باشد. هر چند مقایسه آن دو صحیح نیست.از نظر ضمانت اجرا نیز حقوق بین الملل به مراتب ناقص تر از حقوق داخلی است زیرا در نظام بین المللی قدرت فرا کشوری وجود ندارد.

تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقي، منوط به ايجاد دو عنصر است:

[1] – جهانبازی ،امیر،ضمانت اجرا در حقوق بین الملل ،پژوهشکده باقر العلوم

[2] – ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، همان،ص7

[3] – ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، همان،ص7

92