پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل مذهبی و معنوی از همسرآزاری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

جنسیت در جرم شناسی

مطرح شدن نظریات مربوط به جنسیت در بین جرم شناسان باعث گردیده است که به تشریح رفتار خلاف مجرمان در دو جنس زن و مرد بپردازنددر این میان نظریات مختلفی از سوی برخی مانند هاگان[1]،مسر اشمیت[2] و دیگران مطرح گردیده است.هاگان در کتاب جرم شناسی ساختاری نظریه کنترل قدرت را مطرح کرد که در آن به تشریح روابط انسان در محیط کار پرداخت.به باور وی در محیط کار است که روابط اقتداری در یک فرد نهادینه می شود و به محیط خانواده سرایت می کند.از آنجایی که روابط محیط کار فرق می کند مردان و زنان نقش ها و انتظارات گوناگونی را تجربه می کنند.بر این اساس هر جنس روابط خانوادگی ساختار بندی شده ای را به وجود می آورد که به تشریح توزیع اجتماعی بزه کاری کمک می کند.[3]

اشمیت جنس را محصول ساختار اجتماعی می پندارد.به باور وی ساختار اجتماعی تبیین کننده مفهومی است که از طریق آن جنس ساخته می شود.دانشمندانی مانند سارتلند[4] و پارسونز[5] در مطالعات جرم شناسانه خود بر مسئله مردانگی توجه خاص داشتند.[6]از دیگر دیدگاههایی که در رابطه با جنسیت در علم  جرم شناسی مطرح گردید دیدگاه های فمینیستی بود که در آن رهیافت ها برای این که چگونه باید یک مفهوم مربوط به جنس مطالعه جرم را توسعه بخشد وجود ندارد و دیدگاه ها متفاوت می باشد.[7]

واقعیت ساده در میان مشکلاتی که بیشتر جرم شناسان با آن روبرو هستند «مسئله جنسیت» است که نباید مورد غفلت واقع شود. اولین موج فمنیسم بر ضد بردگی  و نقطه آغازین آن در همه جا،حرکت به سوی رهایی زنان از قید بردگی ، در نقاطی  که آنان به زور مورد تجاوز و استثمار قرار می گرفتند بود.این امر در 1920 با تصویب 19 اصلاحیه که در آن حق رای به زنان داده شد، خاتمه پذیرفت.دومین موج فمنیسم در دهه 1960 آغاز گشت که «جنبش آزادی زنان»[8] نامیده شد که خواستار آزادی های بیشتر سیاسی و برابری اقتصادی برای آنان بود. تمرکز این جنبش بر رهایی زنان و بهبود آزادی های آنان به عنوان نقشی که در جامعه دارند است. موج سوم فمنیسم در دهه 1980 شروع شد که خواستار تحلیل مردسالاری یا از بین رفتن تسلط مردانه است. تئوری های مردانه به گرایشهای طولی،منطقی،سریع،مطمئن،عینی و سلسله مراتبی گرایش دارند.اما تئوری های فمنیستی به حرکتهای آهسته،درونی(شهودی)،بیشترعرضی(غیر مستقیم)،تکراری و تجربی متمایل هستند.بنابراین جرم شناسی فمنیستی دربرگیرنده  شمار اندکی از تئوریهای زیاد یا اثبات تحلیل های آماری است.

[1] John hagan

[2] James messerschmidt

[3] ویلییامز،فرانک پی و مک شین،ماری لین دی،نظریه های جرم شناسی،ترجمه حمید رضا ملک محمدی،نشر میزان،چاپ اول،بهار 1383،ص259.

[4] sartland

[5] Parsonz

[6] والک لیت،ساندرا،شناخت جرم شناسی،ترجمه حمید رضا ملک محمدی،نشر میزان،چاپ اول،زمستان 1386،ص145.

[7] همان منبع ص 260 و 261.

[8] Womens liberation movement

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92