پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فوت منفعت در انسان

بیشتر فقهاء حبس و بازداشت غیر قانونی انسان آزاد را بی آنکه از عمل و خدمت او استفاده کند و به اصطلاح از او بیگاری بکشد موجب ضمن منافع او نمی دانند و به طریق اولی اگر او را از اشتغال به شغل خود منع کند بی آنکه او را حبس و زندانی کند ضامن منافع او نخواهد بود،زیرا به عقیده مشهور فقهاء بدن انسان مال نیست تا اثبات ید بر آن موجب ضمان شود و به تبع اصل،منافع و عمل او نیز تحت ید داخل نمی شود یعنی نمی توان با استیلاء بر انسان او را بفروشد یا هبه کند .پس نمی تواند عمل و خدمت او را هم بفروشد.[1]

در فقه نظریه مشهور این است که خسارت ناشی از عدم نفع یا فوت منفعت ممکن الوصول قابل جبران نیست و منظور حکم موردی است که فوت منفعت ناشی از عدم انعقاد قرارداد در نتیجه مزاحمت شخص ثالث باشد.بعضی این نظریه را به استناد عدم مال بودن آن توجیه نموده و معتقدند تلف مال ضمان آور است ولی تلف درآمد ضمان آور نیست.[2]

ولی بعضی ضمن مناقشه در این توجیه معتقدند اگر منع شدن مالک از فروش مال خود،عرفا صدق ضرر کند،ضمان منع کننده جدا موجه است،این وجه که مزاحمت مانع موجب فوت مال نشده بلکه موجب فوت درآمده شده است ضعف آن روشن است،زیرا دلیل حکم به ضمان یعنی صدق اضرار عرفی که قانونا منع و نفی شده است در سایر موارد با این فرض یکی است و دلیلی وجود ندارد که ضرر نفی شده توسط شرع و قانون اختصاص به مال داشته باشد[3].بعضی دیگر معتقدند که خسارت ناشی از عدم النفع نیز عرفا ضرر محسوب می شود،اگر مقتضی آن موجود باشد.[4]

[1] همان منبع،ص 105

[2] جبلی عاملی،زین الدین،شرح لمعه،نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ سوم،1367،ص 230 به نقل از  سکوتی رضا و شمالی نگار،جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران،نشریه فقه و حقوق اسلامی،شماره اول  و دوم،تابستان 1390 ،ص 88

[3] طباطبایی،سید علی،ریاض المسائل،نشرموسسه نشر اسلامی،چاپ اول،1442 ه.ق،ص 255 و 256 ،به نقل از حسین،سید هادی،خسارت عدم النفع،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه شهید بهشتی،1369 ،ص 85

[4] نایینی،میرزا محمد حسن،منیه الطالب،نشر موسسه نشر اسلامی،چاپ اول،1415 ق،ص 222 به نقل از بهرامی احمدی،حمید،سوء استفاده از حق،نشر اطلاعات،چاپ اول،1377،ص 343

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

92