دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم- فوت براتگیر

به توجه به مواد 280-281-282-283ق.ت.ا فوت براتگیر (محال علیه) یا ورشکستگی از یا اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نمی نماید و چنان چه قبول کننده برات قبل از سررسید ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده باقی خواهد ماند .

مبحث  دوم – سفته

سفته بر خلاف چک تنها از قانون تجارت پیروی می کند، با این حال قانون تجارت در فصل دوم از باب چهارم تنها سه ماده ( ماده 307 تا 309 ) را به سفته اختصاص داده و در ماده 309 کلیه مقررات مربوط به برات را در مورد سفته نیز جاری ساخته است.

گفتار اول -فوت متعهد سفته  و مسئولیت ورثه

بند اول-فوت متعهد سفته

به موجب نظریه اداره حقوقی شماره 4/3/1344، بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسيدن اجل مقرر اعتراض عدم تأديه ازتاريخ فوت به عمل نمي‌آيد و ماده 231 ق.ا.ح هم كه حكم بحال شدن ديون موجل‌متوفي نموده در حقيقت امتيازي است كه قانون در مقام تعيين تكليف تركه براي طلبكاران درصورت فوت متعهد شناخته است و استفاده يا عدم استفاده از اين حق در اختيار دارنده سفته‌بوده و تأثيري در سررسيد و ضمانت ظهرنويس ها و ساير مقررات مربوط به سفته ندارد بدين‌معني كه طلبكاران متعهد سفته مي‌توانند در صورت فوت وي طلب خود رادريافت دارند، درصورتي كه پس از فوت متعهد به دريافت وجه سفته نائل نشوند فقط مي‌توانند در انقضاء سررسيد و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تأديه عليه متعهد بنمايند.[1]

بعد از فوت متعهد سفته و قبل از سررسیدن موعد مقرر ، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید و ماده 231 ق.ا.ح هم که حکم به حال شدن دیون موجل متوفی نموده، در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران، در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده و یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد، بدین معنی که طلبکاران متعهد سفته نمی توانند در صورت فوت وی طلب خود را دریافت دارند، در صورتی که پس از فوت متعهد به دریافت وجه سفته نایل شوند فقط می توانند در انقضای سررسید و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تادیه علیه متعهد بنمایند.[2]

با توجه به ماده 231 ق.ا.ح و مواد 282 و405 ق.ت که در ذیل درج می گردد:

ماده 231 – دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

ماده 282- نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

[1] http://www.dadkhahi.net

[2] http://gholamrezaee.blogfa.com


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش هاي اصلي پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق