دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اولمعنی لغوی اصل[1]

پیش از آن که مفهوم اصل برائت را توضیح دهیم بهتر است به بررسی کوتاه معنی واژه اصل بپردازیم.کلمه اصل دارای معانی متعددی است که به برخی از آنان اشاره می کنیم.

-شالوده،پایه،اساس،مبداء،منبع،سرچشمه،عنصر،منشاء،مایه،مصدر،سرشت،وطن نخستین،قانون و قاعده[2]

-ریشه،بیخ،بن و بنیاد،تبار،نژاد،گوهر[3]

-علت،سبب،دودمان،پدر[4]

-شالوده اساسی و جامع یک قانون یا اساسنامه یا نظامنامه رفتار،قاعده ریشه دار نسبت به اصول واقعی،قوانین یا وقایع طبیعی،منشاء بنیادین و اولیه[5]

 

گفتار دوممعنی لغوی برائت

برائت در معانی زیر آمده است:

-وارهیدگی از گناه،عیب و جز آن،تخلص و رهایی از شبهه،بیزاری از چیزی[6]

-پاک شدن از عیب و تهمت،تبرئه شدن،خلاص شدن از قرض و دین،دوری،رهایی[7]

-بی عیب و نقص تشخیص داده شده،بی گناه تشخیص داده شده[8]

-شفا پیدا کردن،تنزیه کردن،دور بودن از رزایل،از باطل و دروغ و تهمت به دور بودن،پاک بودن از شرک[9]

 

گفتار سوممعنی لغوی اصل برائت

اصل برائت به معنی «فرض بی گناهی متهم» می باشد و منظور از آن مصونیت بخشیدن افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و قوای عمومی است.[10]لازمه رعایت اصل برائت در جریان توقیف،دستگیری، دادرسی و محاکمه متهم آن است که دیگر حقوق متهم که به طور مفصل از آن بحث خواهیم کرد نیز رعایت گردد.بنابراین اصل برائت مجموعه وسیعی از مفاهیم و ارزشها انسانی و حقوق بشری را به دنبال دارد که رعایت آن موازین و اصول و ارزشهاست که در یک اصل به نام اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم جمع آوری شده اند.بنابراین این اصل با وجود معنای مختصر و کوتاهی که ذکر آن رفت حاوی مجموعه ای از نرم ها و ارزشهای حقوقی است که رعایت آنها ضروری می باشد.

 

[1] از اصل برائت در زبان فرانسه تحت عنوان presumption of inncocent   یاد می شود.

[2] دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،جلد دوم،چاپ اول،نشر دانشگاه تهران،1372،ص2388-2390

[3] معین،محمد،فرهنگ لغت،جلد دهم،چاپ دوم،نشر امیر کبیر،ص 293

[4] البستانی،فواد افرا،المنجد الطلاب،ترجمه محمد بندر ریگی،نشر حر،چاپ اول،1378،ص8

[5] Merian webester dictionary,10.thed,united stste.west,2003,p624

[6] دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،جلد سوم،چاپ اول،نشر دانشگاه تهران،1372،ص 3893

[7] معین،محمد،فرهنگ لغت،جلد دهم،چاپ دوم،نشر امیر کبیر،ص 49

[8] البستانی،فواد افرا،المنجد الطلاب،ترجمه محمد بندر ریگی،نشر حر،چاپ اول،1378،ص 22

[9] الحسینی،سید محمد مرتضیالزییدی،تاج العروس،جلد ششم،بیروت،التراث العربی،1369ه،ص 145 الی 149

[10] شاملو،باقر،اصل برائت کیفری در نظامهای نوین دادرسی،(مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)،ص 262

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق