پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد حقوق:احکام و آثار تغییر جنسیت درحقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق پزشکی

با توجه به اینکه حقوق پزشکی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان ناشناخته است، در کشور ما هم تکلفی ندارد، لذا کمتر مورد بحث و بررسی متخصصین در علم حقوق و پزشکی قرار گرفته است. بسیاری از علوم در جهان امروزه به صورت  بین رشته ای به یکدیگر مرتبط شده اند. یکی از این موارد پیوند بین رشته ای است که بین حقوق و پزشکی برقرار شده است. از یک سو علم پزشکی برای تدوین و منسجم شدن و ایجاد حق و تکلیف در بین صاحبان صنف خود از نظر شخصیت حقیقی و حقوق نیاز به تنظیم و خودکنترلی و ایجاد قواعد و قوانین دارد و نمی تواند بی ضابطه و بدون مسئولیت عمل نماید و از سوی دیگر علم حقوق و حقوق دانان با تخصصی شدن فرآیند ها مربوط به این شاخه هر روز بیشتر از گذشته مواجه اند. پس تبیین دقیق این ارتباط بحث مهمی است که تحت شاخه خاصی به نام حقوق پزشکی مورد بحث قرار می گیرد. حقوق پزشکی از زیر شاخه های حقوق عمومی محسوب می شود. حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمان های دولتی را منظم می سازد و حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روبط افراد با یکدیگر است.لذا می توان گفت تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است از قواعد گروه نخست است و تمام اصول و قواعدی که بر روبط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر حکومت می کنند،در زمره حقوق خصوصی است.[1]

به طور کلی «حقوق پزشکی شاخه ای از حقوق عمومی است که قوانین و مقررات حاکم بر مسائل پزشکی و دارویی را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.»[2]

2-1-2-پیوند متقابل حقوق پزشکی و حقوق بشر

با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با یکدیگر منشور حقوق بشر را تشکیل می دهند) و صرف نظر از دسته های نو ظهور حقوق بشر از جمله حق بر توسعه، می توان پنج نوع حق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان انوع شناخته شده حقوق در اسناد بین المللی یاد کرد.

هر کدام از دسته های پنج گانه حقوق در تقسیم بندی مذکور، دارای انواع و گونه های دیگری هستند که از آن جمله می توان به حق بر مشارکت در امور سیاسی، حق بر تابعیت و تشکیل خانواده، به عنوان گونه های از حقوق مدنی، حق بر مالکیت و اشتغال به عنوان گونه هایی از حقوق اقتصادی، حق بر آموزش و پرورش به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی و حق بر اظهار نظر و عقیده و بیان به عنوان جزیی از حقوق فرهنگی اشاره کرد. حقوق زنان و کودکان بزه دیده در خصوص حق بر سلامت و بیماری که مشتمل بر حق بر سلامت، دسترسی به امکانات درمانی، انتخاب پزشک و نوع درمان، حق بر عفو و عدم تحمل در وضعیت بیماری خاص و… می باشد از جمله حقوق بهداشتی و درمانی است. حقوق بهداشتی و درمانی از جمله حقوق رفاهی و بهزیستی تلقی می شود که علاوه بر حقوق مذکور شامل حق بر حداقل های معیشتی، آموزشی و تامین اجتماعی می گردد. می توان گفت که حقوق رفاهی اصولا دارای ماهیتی اقتصادی و اجتماعی اند، لیکن برخی از آنها همچون حق بر حداقل های معیشتی و بهداشتی دارای وجه غالب اقتصادی و بعضی دیگر مانند حقوق تامین اجتماعی دارای وجه غالب اجتماعی اند. حقوق کودکان و زنان بزه دیده به عنوان جزیی از حقوق بهداشتی و درمانی است که اصولا با مداخله دولت محقق شده و به اصطلاح «حق بر» محسوب می شوند. [3]

[1] حیاتی، عباس، مقدمه علم حقوق، نشر میزان، چاپ پنجم، 1389، ص 68

[2] عباسی،محمود، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان، چاپ اول، 1376، ص 12

[3] غلامی، حسین، حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری، فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز 1389،ص 19

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

92