دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم) دعاوی طاری

برای نخستین بار قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحّيه مصوب کمیسیون قوانین عدلیه جوزای 1302 شمسی به اصطلاح دعوای طاری اشاره می نماید ،به موجب این ماده واحد تعدادی از مواد قانون اصول محاکمات اصلاح میگردد : ماده 4 این قانون بیان میدارد : ( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود ، اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا مدعی علیه به عنوان دعوای متقابل یا شخص ثالث و یا دعوای اصلی از یک منشا ناشی شود ، یا مربوط به آن باشد ، راجع به همان صلحیّه  است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

طاري يا طاريه از ديدگاه لغوي گاهاَ به معناي گذرنده ، ناگاه روي داده، عاري، ناگاه در آينده، اتفاقي غير منتظره و در فقه نيز طاري به امري گفته مي شود كه بيرون از عادت و بدون اينكه توقع  وقوع آن باشد، اتفاق مي افتد اما طوري دادرسي اعم  از دعاوي طاري است و به قولي به پديده هايي گفته مي شود كه معمولاَ بي آنكه انتظار آن رود در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولاَ صدور راي قاطع در دعوا موكول به تصميم گيري نسبت به آنها مي شود ( کاتوزیان، 1383 و شمس، 1388). لذا هميشه احتمال بروز طاري متعدد و متنوع در جريان دادرسي وجود دارد و مي توان به ايراد خوانده به صلاحيت دادگاه، ادعاي جعلي، انكار و ترديد، ايراد  تامين واهي و بيگانه و يا اقامه دعاوي طاري اشاره كرد.

از آثار طرح طاري دادرسي؛ مي توان تغيير صلاحيت دادگاه، تاخير در رسيدگي يا توقف آن،[1] پيچيده شدن دادرسي و يا حتي زايل شدن آن مي باشد.در قانون سابق بيشتر طاري دادرسي ذيل عنوان امور  اتفاقي آمده بوددر قانون جديد نيز تعدادي از آنها ذيل همين عنوان آمده است؛ و از مزایای این دعاوی می توان به صرفه جویی در وقت و هزینه دادگاه و اصحاب دعوا،عدم مواجهه با اعسار خوهان را نام برد (مقصودپور،1389).

انواع دعاوي طاري عبارتند: اضافي، تقابل، ورود ثالث به جلسه ثالث و در خصوص شرايط تحقق دعواي طاري شايان ذكر است كه اولاَ يك دعواي اصلي وجود داشته باشد. دوماَ دعواي طاري با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در این میان آن چه که مدنظر ما می باشد و بر اساس اصل تغییر ناپذیری دعوا محدودیت هایی بر آن مقرر می شود؛ دعوای اضافی و دعوای تقابل می باشند که مفصلا تشریح می داریم.

الف) دعوای اضافی[2]

یکی از مواردی که هم می توان استثنایی بر اصل تغییر ناپذیری دعوا تلقی نمود و هم در مقابل، اصل تغییر ناپذیری دعوا برای اقامه آن محدودیت هایی مقرر کرده است دعوای اضافی است.

[1] . ایراد تاخیر در رسیدگی به این دعاوی را می توان با این استدلال که در نهایت در دو یا چند دعوا تعیین تکلیف می گردد و به این ترتیب دعاوی بیشتری حل و فصل می شوند دفع نمود.

[2] . additional suit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

دسته‌ها: پایان نامه حقوق