پايان نامه ارشد:نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه حقوق

یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است.اخلاق در لغت جمع خلق می باشد که به معنی خوی،طبیعت و مروت آمده است.در تعریف صاحب نظران از اخلاق اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام با افکار و عقاید خاص خود مفهوم اخلاق را تعریف کرده اند.برخی اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی و هدف آن را فراهم آوردن سازش انسانها می دانند.عده ای هم اساسا اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نیستند.[1]

در ابتدا باید یک اصل اخلاقی را به صورت اصل موضوع بپذیریم،یعنی اصلی که مصداق نمونه سلوک قرار گیرد،یا مفهومی که فعالیت انسان باید بر طبق آن نظم و نسخ یابد. این اصول اخلاقی در روابط افراد با یکدیگر و در رابطه فرد با دولت به اشکال گوناگون تجلی می یابند.[2]

در رابطه فرد با دولت باید گفت که حکومتهای امروزی قواعد و نهادهای خود را به طور عمده بر اساس قانون بنا نهاده اند و بر این پایه الزام و اجبار هر گونه عقیده و ارزشی را بر پایه قانون پی می گیرند.از طرف دیگر قانون و نظام حقوقی بدون اقتدار سیاسی شکل نمی گیرد،زیرا در غیر این صورت مرز میان حقوق و غیر حقوق شکل نمی گیرد.اگر حقوق را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم الزام حقوقی یک باور یا ارزش اخلاقی جز از رهگذر قدرت سیاسی حکومت امکان پذیر نیست.هنگامی که از الزام یا اجرای قواعد اخلاقی سخن به میان می آوریم در واقع از ارتباط حکومت و حقوق از سویی و اخلاق از سوی دیگر سخن گفته ایم.[3]

یکی از مهمترین موضوعات حقوق ارتباطی است که این علم با اخلاق دارد. در برخى نظامهاى فلسفى اين مساله از چنان غنا و گستردگى برخوردار شده كه مى‏توان گفت، فلسفه حقوق آنها، به رشته‏اى كه بخش عمده‏اى از ادبيات آن، حول اين مساله متمركز بوده، تبديل شده است . براى مثال، چنانچه راجر شاينر (Roger A.Shiner) به درستى بيان داشته، در فلسفه حقوق تحليلى مسائل متعدد و گوناگونى به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوطه گشته آن گونه كه مقاله‏اى در اين زمينه به سادگى مى‏تواند به تحقيقى پيرامون فلسفه حقوق بطور عمومى – و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبديل گردد.[4]

[1] کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،نشر شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم،1382،جلد اول،ص 383 و کاتوزیان،ناصر،اخلاق و حقوق،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،شماره 1و 2 ،بهار و تابستان 1386،ص 85

[3] محمودی جانکی،فیروز،مبانی،اصول و شیوه های جرم انگاری،پایان نامه دوره دکتری،دانشگاه تهران،مهر 1382،ص 234

[4] نظریات اخلاقی در آیینه حقوق،سید محمد قاری سید فاطمی،نشریه نامه مفید،شماره 29،به نقل از سایت اینترنتی این نشریه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

Author: 92