دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معیار نوعی

نفع و فایده مفهومی نوعی است. بدین بیان باید از دید عرف مورد سنجش واقع گردد و معلوم شود که برای مثال چه امری متضمن نفع و فایده است و در مقابل آن کدام امر نفع و فایده ای ندارد. بر این اساس فایده باید مورد تایید عرف باشد. نفع و فایده ممکن است در شرایط خاص و نزد افراد متفاوت،یکسان نباشد. از این رو سنجش از طریق داوری عرف و البته با در نظر گرفتن شرایط طرفین راهکار مناسب تری خواهد بود. به این ترتیب می بینیم که هر یک از ملاک های شخصی و نوعی نمی تواند به عنوان یک معیار کامل و مناسب به کار آید.

2-2-4-3-نظریه مختلط

با توجه به آنچه بیان شد معیار تمیز نفع معقول،بنای خردمندان و داوری عرف در آن رابطه خاص است و جنبه نوعی و اجتماعی دارد.[1]بر این اساس ناگزیر از تدقیق پیرامون اوضاع و احوال ناظر بر رابطه مورد نظر می باشیم و در این ارتباط بررسی موقعیت طرفین نه تنها موثر خواهد بود بلکه لحاظ چنین مواردی لازمه اعتبار یک معیار و اقتدار یک ضابطه است.ممکن است تصور شود که ترکیب دو معیار امکان پذیر نیست.این امر شاید به واسطه خصوصیات منحصر به فرد در معیار شخصی و اعتبار یک حد متعارف در معیار نوعی است.

به عنوان نتیجه می توان گفت در یک معیار متناسب،نفع معقول صرفا نمی تواند به عنوان امری نوعی و جدای از نیازهای شخصی و اهداف فردی مورد نظر باشد.همچنان که در تعیین یک ضابطه نباید تمایلات و هوس های فردی بیهوده دخالت داده شود.به هر حال باید حالتی را انتخاب نمود که بر اساس آن به هر دو ارج نهاده و هر کدام از ارزش ها در حد معقول لحاظ گردد.[2]

[1] کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،نشر میزان،چاپ سوم،1381،ص 199

[2] علامه،سید مهدی،شروط باطل و تاثیر آن در عقود،نشر میزان،چاپ اول،1385،ص 99

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق