پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد:بدست آوردن راهکار اساسی برای حل گرایش زوجین به طلاق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چهارچوب نظری یا تئوری های نظری :

براي فهم  بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب روي طـلاق، از نظريه جامعه پذيري پارسنز، اهميت نهاد خانواده در انتقال ارزشها از نظر گيدنز، نظريه كاشـت براي فهم تأثير رسانه، نظريه تغيير ناگهاني دوركيم براي تضاد حاصل از انتقال ارزشهـا توسـط خانواده و رسانه و الگوپذيري جديد و نيز تئوري نياز ـ انتظارات استفاده شدهاست.  بدون شك دغدغه اصلي پارسنز نيز مثل ساير فونكسيوناليستهـا همانـا برقـراري نظـم و آرامش و در نهايت ثبات و حفظ جامعه بود. همانطور كـه وود و شـرمن نيـز مـيگوينـد: «در حقيقت، قسمت اعظم نوشته هاي پارسـنز در مـورد نهادهـاي ويـژهاي نظيـر خـانواده، اقتصـاد، حكومت و مذهب، تلاشي براي نشان دادن ايـن مسـأله اسـت كـه چگونـه ايـن مؤسسـات بـه همنوايي اجتماعي، انسجام و ثبات كمك مـيكننـد.» (وود و شـرمن،222،1372)

(1-3-2)پارسنز:

 پارسـنز بـراي دستيابي به اين مهم به چهار خرده نظام موجود در سيستم اجتمـاعي و كاركردهـاي هركـدام از آنها اشاره ميكند كه به اعتقاد او مهمترين خرده نظام موجود «خرده نظام فرهنگي»ميباشـد و به زعم او مهمترين كاركرد اين خرده نظام، «پايداري» ميباشد. پس بقاي جامعه به خرده نظام 2فرهنگي مربوط ميگردد. كاركرد عمده اين خرده نظام ايـن اسـت كـه كارهـايي انجـام دهـد و وسايلي تعبيه كند تا بتواند جامعه را پابرجا نگهدارد. خرده نظام فرهنگي توسـط دو سـازه واره جامعه پذيري»و «كنترل اجتماعي» به كاركرد اصلي خود جامعه عمـل مـيپوشـاند.(تنهـايي،  جامعه پذيري به اعتقاد پارسنز شيوههاي انتقال هنجارها و ارزشهاي يك نظـام بـه كنشگران درون نظام و ملكه ذهن شدن اين هنجارها و ارزشها در آنها ميباشد كه ايـن امـر از طريق نهادهايي نظير خانواده، مدرسه، رسانه ها وغيره انجام ميشود.(ريتزر، 136-138 ،1374) محيط خانوادگي عامل قطعي مؤثر در ايجاد شرايط سازندهاي است كه ارزشها و گرايش- هاي شخصي را شكل ميدهد. بخش مهمي از اين فرآيند در درون خانواده به صورت عمدي و آگاهانه انجام ميپذيرد ولي بخش زيادي از آن نيز كاملاً ناخودآگاه است. الگوهاي كنش متقابل اجتماعي درون خانواده ممكن است مدلهاي ناخواسته را براي شكلگيري رفتـار و شخصـيت بعدي كودكان يعني زماني كه به بلوغ و دوره نوجواني ميرسند، فراهم سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

در گذشته کمتر در باره طلاق و عوارض سوء آن و علل پیدایش و افزایش آن و راه جلوگیری از وقوع آن فکر می کردند ، در عین حال کمتر طلاق صورت می گرفت و کمتر آشیانه ها بهم میخورد .مسلما تفاوت دیروز و امروز در این است که امروز علل طلاق فزونی یافته است . زندگی اجتماعی شکلی پیدا نموده است که موجبات جدائی و تفرقه و از هم گسستن پیوند های خانوادگی بیشتر شده است و از همین جهت مساعی دانشمندان و خیر خواهان تا کنون بجائی نرسیده است و متاسفانه آینده خطر ناکتری در پیش است .

(4-1-1)هدف کلی تحقیق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب .

(4-2-1)اهداف جزئی تحقیق:

الف  – شناخت عوامل تأثیر گذار بر طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

ب- میزان طلاق در دو سال گذشته در شهرستان سرپل ذهاب

ج- بدست آوردن راهکار اساسی برای حل این مشکل.

د- ریشه یابی مشکل و بدست  آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

92