دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دلایل موافق و مخالف شیعه

ازدواج موقت مي تواند به عنوان نوع خاصي از ازدواج با شرايط و ويژگي هايي كه داراي كاركرد هايي باشد. در اين بحث به برخي از كاركردهاي مهم و حکمت هاي موافق و مخالف متعه اشاره مي كنيم:

1-3-2-1- دلایل موافقین ازدواج موقت

الف – كاهش محدوديت هاي ازدواج دائم[1] :

يكي از نكات مهمي كه در ازدواج موقت مطرح است اين است كه زوجين به ازدواج دائم از آزادي بيشتري برخوردار هستند. در اين نوع ازدواج زوجين مي توانند ضمن عقد شروطي را بگذارند كه در ازدواج دائم ممكن نيست “مخيره بودن” مقررات متعه باعث شده است كه طرفين بتوانند روابط خود را آزادانه تعيين كنند. در عقد دائم از لحاظ شرعي، نظراً زوج مي توانند مانع بيرون رفتن زوجه از منزل گردد يا چنانچه قانون مدني پيش بيني كرده است زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند[2]، همچنين در نكاح دائم زوجه موظف به تمكين از مرد است و مكلف است كه در مراودات جنسي دعوت مرد را اجابت كند. اما بر خلاف اين، در نكاح منقطع طرفين مي توانند نحوه مراودات خود را به دلخواه تعيين نمايند. زوج نمي تواند زن متعه اي خود را از اشتغال باز دارد يا او را به اقامت در محل خاصي ملزم نمايد يا وادار به تمكين كند در صورت تمكين نكردن زوجه فقط مي تواند عقد را بر هم بزند يا متناسب نشوز (عدم تمكين) زوجه از پرداخت بخشي از مهر امتناع نمايد. پيداست كه در ادامه اين موارد اگر يكي از طرفين شرطي به نفع ديگري كرده باشند، ملزم به انجام آن خواهند بود. البته ازدواج موقت بي قانون و بي حساب و كتاب نيست. در سايه ازدواج موقت نيز حقوقي بر طرفين بار مي شود، ولي طرفين در اين ازدواج داراي آزادي بيشتري در انعقاد شرايط هستند. حقوق طرفين اغلب الزامي نيست، بلكه بستگي زيادي به قرارداد في مابين دارد.

[1] . صفایی: سسید حسن و امامی: اسد الله، مختصر حقوق خانواده، چاپ 18، ص 28.

[2] . ماده 1117 قانون مدنی.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق