پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد:ارتباط بین بزه دیدگی با بزهکاری زنان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: بزهکاری

یکی از وجوه اصلی این نوشتار پدیده ای به نام بزهکاری است که ورود و نفوذ آن در شاخه های مختلف مطالعات کیفری متغیر است ضروری به نظر می رسد در این تحقیق اول به تعریف بزهکار و مفهوم آن و بصورت ویژه به بررسی بزهکاری زنان می پردازیم.

گفتار اول:تعریف بزهکاری

صاحب نظران و دولت مردان حفظ و توسعه سرمایه انسانی را هم اکنون مقدم و مهمتر از سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی دانسته بر آن تاکید دارند. بی شک سرمایه انسانی در شرایطی حفظ و موجب رشد و توسعه اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی و سایر جوامع می گردد که پدیده بزهکاری و جرم آن را تهدید نکند. بنابراین برای تحقق سرمایه انسانی و حفظ آن یکی از مهمترین اقداماتی که دولت ها باید در برنامه های کلان خود لحاظ نمایند. مهار بزهکاری و جرم است[1] (زیرا بزهکاری و جرم تهدید و مفصل کننده جدی سرمایه اجتماعی و سلامت جامعه است و به همین دلیل این مسئله یکی از دغدغه های کنونی دولت ها محسوب می شود). افزایش یا کاهش بزهکاری نتیجه مجموعه عللی است که هیچ گونه رابطه ای با مجازات هایی که وضع و اجرای آن با قانونگذاری قاضی و مامور اجرا است ندارد برای از بین بردن بزهکاری در حدی که ممکن است یا حداقل برای جلوگیری از توسعه آن باید به اصلاح محیط اجتماعی پرداخت. بنابراین برای مبارزه با جرم باید با علل اجتماعی جرم زا مبارزه شود.

مرحوم کی نیا می گوید:«باید انسان، نیازها، محیط زیست و عواملی که او را دستخوش ناملایمات و انحرافات و عصیانگری می سازد شناخته شود. باید با علل بزهکاری مبارزه کرد نه با معلول آن. مبارزه با معلول هرگز موجب اصلاح و رستگاری جامعه را فراهم نساخته است.

با توجه به ضرر جبران ناپذیری که بزهکاران به پیکر جامعه وارد می آورد. تحلیل بزهکاری و راه حل های پیش گیری از بزهکاری همیشه مورد توجه بوده است.

[1] فرجاد، محمدحسین، روانشناس و جامعه شناس جنایی، جلد اول، تهران، نشر همراه، چاپ سوم، 1371، ص 29

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

در این تحقیق ضمن پاسخگویی به عنوان اصلی پژوهش به سوالات دیگری نیز پاسخ داده خواهد شد.

1- آیا خشونت و تجاوز جنسی از موارد بزهکاری زنان محسوب می شود؟

2- آیا د ر صورت وجود رابطه چه عواملی می توان د ر ایجاب وسلب این ارتباط موثر باشد؟

3- آیا زنان و دختران بی سرپرست یا بد سرپرست نسبت به زنان و دخترانی که دارای سرپرست هستند بیشتر در معرض بزه کاری قرار می گیرند؟

اهداف تحقیق

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. من در این نوشتار بر آن شدم تا اثرات مخرب بزه دیدگی های زنان و تاثیر آن بر بزهکاری زنان را مطالعه بیان نمایم. هدف این تحقیق تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به موضوع خشونت خانوادگی علیه زنان و جلب نظر جرم شناسان و مدیران و دستاندر کاران این دوره در ارتباط با زمینه ساز بودن این موقعیت در ایجاد جرایم علیه زنان نقشی هرچند ناچیز مطالعات بزه دیده شناسی نموده است.

ث) روش تحقیق

روش تحقیق این پایان نامه توصیفی و کتابخانه ای است. به روش کتابخانه ای که با مطالعه کتاب پایان نامه، مجلات، مقالات و تقریرات اساتید این رشته و سایت های اینترنتی و گونه برداری و جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و در نهایت توصیف آن ها انجام گرفته است.

92