پایان نامه حقوق

پايان نامه ارشد:ارائه ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: ممنوعیت بردگی

حق آزادي دومين مورد از تعهدات بين المللي erga omnes  است كه ديوان بين الملل دادگستري در راي خود در قضيه بارسلونا تركش برشمرده است . به موجب راي ديوان ، اين تعهدات در حقوق بين المللي معاصر ، از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان ، از جمله حمايت برضد بردگي ناشي مي شوند. ديوان ممنوعيت بردگي را جزو حقوق بنيادين شخص انسان ميداند .

همة انسانها آزاد آفريده شده اند و آزادي حقي است كه هر فرد از لحظة تولد خود دارا ميشود . در صدر ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اعلام شده است كه « تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند…»  .

برده داري در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحيت داخلي دولتها بوده و به قدري معمول و قانوني تلقي ميشده كه زماني قانوني بودن توقيف كشتي حامل برده ، به قانون كشور صاحب كشتي بستگي داشته است . ولی اكنون جزو ممنوعيتهاي erga omnes  شده است.

ماده 1كنوانسيون بين المللي منع تجارت برده و بردگي ،بردگي و تجارت برده را به اين شرح تعريف ميكند:

1ـ بردگي عبارت است از وضعيت يا شرايط انساني كه هر يك از اختيارات مربوط به حق مالكيت يا تمام آنها نسبت به او اعمال ميشود .

2ـ تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسير كردن انسان ، تملك يا فروش او با قصد كشاندن او به بردگي است ؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملك يك برده با هدف فروش يا مبادله اوست ؛ همچنين شامل تمامي اقدامات اعمال اختيارات مالكانة فروش يا مبادله بر بردهداري است كه با هدف فروش يا مبادله به دست آمده و به طور كلي شامل هر گونه اقدام به تجارت يا انتقال بردگان است .

در مقدمه كنوانسيون تكميلي لغو بردگي تجارت برده همچون معيار مشترك پيشرفت براي كليه ملتها و مردمان اعلام ميدارد كه هيچ كس نبايد در بردگي يا بندگي نگه داشته شود و بردگي و بردهداري در كليه اشكال خود ممنوع هستند . كنوانسيون مكمل ، ضمن محكوم كردن بردگي و برده داري ، از كشورهاي عضو ميخواهد تا به رفتارهاي مشابه بردگي نظير دين بردگي ، غلامي يا رعيت و فروش زنان براي ازدواج و معامله يا قاچاق كودكان به طور كامل پايان دهند .

92