دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                          فهرست مطالب                                     صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق. 2

1-1-بیان مسئله 2

1-2-اهداف تحقیق 6

1-3-روش تحقیق 6

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 6

1-5-سوالات تحقیق 7

1-6-فرضیه های تحقیق 7

فصل دوم: مباحث مقدماتی 8

1-1- مفهوم شرط ضمن عقد نکاح وانواع آن . 8

1-1- مفهوم شرط ضمن عقد نکاح. 8

1-2- انواع شرط ضمن عقد نکاح . 8

1-3- شرط تبانی یا بنائی. 8

1-2- اقسام شرط ضمن عقد نکاح ورابطه آن با عقد. 9

1-2-1-اقسام شرط ضمن عقد نکاح . 9

1-2-1-1- شروط صحیح. 9

1-2-1-1-1-شرط صفت. 12

1-2-1-1-2- شرط نتیجه. 14

1-2-1-1-3- شرط فعل. 14

1-2-1-2-شروط باطل. 15

1-2-1-2-1- شروط باطل غیر مبطل. 15

1-2-1-2-2- شرط غیر مقدور. 16

1-2-1-2-3- شرط بدون نفع و فایده. 17

1-2-1-2-4- شرط نامشروع. 17

1-2-1-2-5-مصادیق شرط نامشروع در ضمن عقد نکاح . 19

1-2-1-2-5-1- شرط خیار . 19

1-2-1-2-5-2- مطلقه شدن زوجه اول شوهر . 21

1-2-1-2-5-3- عدم ولایت شوهر برفرزندان . 22

1-2-1-2-5-4- آزادی زن در معاشرت های خود . 23

1-2-1-2-5-5- ریاست خانواده برای زن . 23

1-2-1-3-مصادیق مشتبهی از شرط نامشروع در ضمن عقد نکاح   24

1-2-1-3-1- شرط عدم پرداخت نفقه به زن . 24

1-2-1-3-2-شرط عدم تزویج وتسری مرد. 25

1-2-1-2-2- شروط باطل ومبطل. 27

1-2-1-2-3-شرط خلاف متقضای عقد نکاح. 27

1-2-1-2-3-1- شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح . 28

1-2-1-2-3-2- شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح . 29

1-2-1-2-3-3- مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح . 31

1-2-1-2-3-3-1- مصادیق مشتبهی از شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح   32

1-2-1-2-3-3-2- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود  32

فصل سوم- اندراج شرط در عقد نکاح . 33

2-شروط مندرج در نکاحنامه . 33

2-1-شرط انتقال نصف دارایی به زوجه ( شرط تنصیف دارایی) 34

2-1-1-درخواست زوج برای طلاق بعنوان شرط لازم برای تحقیق این شرط .. 35

2-1-2- عدم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی   35

2-1-3-نقد وبررسی شرط تنصیف دارایی. 36.

2-1-3-1- مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای  

2-1-3-2- شرایط جریان بندهای دوازده گانه صدور اجازه طلاق  37

2-1-3-2-1- اعطای وکالت بلاعزل به زن، حق توکیل به غیر برای مطلقه نمودن.

2-1-3-2-2- مراجعه واخذ مجوز از دادگاه وانتخاب نوع طلاق   38

2-1-3-2-3- لزوم مراجعه به دادگاه صالح. 38

2-1-4- انتخاب نوع طلاق . 39

2-1-5- اعطای وکالت بلاعزل به زن با حق توکیل به غیرجهت قبول بذل . 39

2-2- بند های دوازده گانه مندرج در نکاحنامه . 41

2-2-1- استنکاف شوهر از دادن نفقه بمدت شش ماه . 42

2-2-1-1- خودداری شوهر از پرداخت نفقه به زوجه. 42

2-2-1-2-عدم پرداخت طی مدت شش ماه. 43

2-2-2-عدم امکان الزام به تادیه نفقه. 43

2-2-3- عدم ایفاء حقوق واجبه زن بمدت شش ماه . 43

2-2-3-1- ایفاء ننمودن حقوق واجبه زوجه. 43

2-2-3-2- عدم ایفاء طی مدت شش ماه. 44

2-2-2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج بنحوی که ادامۀ زندگی را برای زوجه . 44

2-2-2-1- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج. 44

2-2-2-2- عدم امکان تحمل ادامۀ زندگی برای زوجه. 44

2-2-2-3- بعضی از مصادیق سوء رفتاریا سوء معاشرت غیر قابل تحمل. 44

2-2-3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج بنحوی که دوام زناشوئی برای . 45

2-2-3-1- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج. 45

2-2-3-2- مخاطره آمیز بودن دوام زناشوئی برای زوجه. 46

2-2-3-3- بعضی از مصادیق ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج  46

2-2-3-4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد   47

2-2-3-4-1- تعریف جنون. 47

2-2-3-4-2- اقسام جنون . 48

2-2-3-4-2-1- جنون دائمی. 48

2-2-3-4-2-2- جنون ادواری . 49

2-2-4- مواردی از جنون که فسخ نکاح شرعا ممکن نیست. 49

2-2-5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که. 50

2-2-5-1- عدم رعایت دستور دادگاه صالح در مورد منع اشتغال زوج .. 50

2-2-5-2-  لزوم منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه . 51

2-2-5-2-1- منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی . 51

2-2-5-2-2- منافی بودن شغل زوج با حیثیت زوجه . 53

2-2-6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر. 53

2-2-6-1- لزوم قطعی بودن حکم . 54

2-2-6-2- لزوم محکومیت به حداقل مدت 5 سال . 55

2-2-6-3- مبهم بودن این بند ونقد آن. 55

2-2-7- ابتلاء زوج به هرگونه http://lawfile.ir/مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی . 55

2-2-7-1- مضر بودن http://lawfile.ir/. 56

2-2-7-2- خلل آوردن به اساس زندگی . 56

2-2-7-3- غیر ممکن نمودن ادامۀ زندگی . 56

2-2-7-4- نقد وبررسی این بند . 56

2-2-8- زوج زندگی خانوادگی رابدون عذر موجه ترک کند   57

2-2-8-1- بدون عذر موجه بودن ترک زندگی خانوادگی . 58

2-2-8-2- ترک زندگی خانوادگی بطور شش ماه متوالی . 59

2-2-8-3- لزوم تشخیص دادگاه . 60

2-2-8-4- نقد و بررسی . 60

2-2-9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم واجراء هرگونه مجازات . 61

2-2-9-1- قطعی بودن محکومیت زوج براثر ارتکاب جرم . 61

2-2-9-2- اجرای هرگونه مجازات در اثرارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی .

2-2-9-3- لزوم تشخیص مغایرت مجازات با حیثیت و شئون خانوادگی توسط دادگاه . 62

2-2-10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال . 62

2-2-10-1- صاحب فرزند نشدن زوجه به لحاظ عقیم بودن یا عوارض جسمی .

2-2-10-1-1- عقیم بودن . 63

2-2-10-1-2- عوارض جسمی دیگر . 64

2-2-10-2- گذشت مدت 5 سال . 64

2-2-10-1-3-در صورتی که زوج مفقود الاثر . 64

2-2-10-1-3-1- لزوم مفقود الاثر شدن زوج . 64

2-2-10-1-3-1-1- تعریف غائب مفقود الاثر . 65

2-2-10-1-3-1-2- شرایط مفقود الاثر بودن . 65

2-2-10-1-3-1-3- گذشت مدت 6 ماه از مراجعه زوجه به دادگاه   66

2-2-12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند. 66

2-12-1- ازدواج مجدد زوج . 66

2-12-1-1- ازدواج دائم . 68

2-12-1-2- ازدواج موقت . 68

2-12-2- عدم رضایت زوجه . 69

2-12-3- عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود به تشخیص دادگاه . 69

2-12-3-1- عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود  69

2-12-3-2- لزوم تشخیص دادگاه. 70

2-2-13- سایر شروط مندرج در ضمن عقد نکاح . 70

2-2-13-1- شروط صحیح ضمن عقد ازدواج . 70

2-2-13-1-1- شرط سکنی به نفع زوجه . 70

2-2-13-1-2- شرط تحصیل زوجه . 71

2-2-13-1-3- شرط اشتغال زوجه . 71

2-2-13-2- شروط باطل ضمن عقد ازدواج . 72

2-2-13-2-1- شرط آزادی زوجه در معاشرت‌های خود . 72

2-2-13-2-2- شرط عدم ایجاد علقه زوجیت . 73

2-2-13-2-3- شرط ریاست زن در خانواده . 74

2-2-13-2-4- شرط حق طلاق با زوجه . 77

2-2-13-2-5- شروط مورد اختلاف ضمن عقد ازدواج. 77

2-2-13-2-5-1- شرط عدم پرداخت نفقه . 77

2-2-13-2-5-2- شرط عدم دخول. 79

2-2-13-2-5-3- شرط عدم تزوج . 80

فصل چهارم-نتیجه وخلاصه مباحث . 81

چکیده انگلیسی 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می تواند این موضوع بسیاری از چالشها را در این حوزه رفع نماید.

-سوالات تحقیق

1-آیا شروط ضمن عقد نکاح میتواند نابرابری حقوقی زوجه را در برابر زوج در عقد ازدواج جبران نماید؟

2-آیا قید شرط تنصیف دارایی در ضمن عقد نکاح توانسته مشکلات مالی زوجه را بر طرف نماید؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق