نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مسئله 2

ب) ضرورت تحقیق 3

ج) سؤالات تحقیق 3

د) فرضیه تحقیق 4

ه‍ ) پیشینه تحقیق 4

و) اهداف تحقیق 5

ز) روش تحقیق 5

ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق 5

ط) سازماندهی تحقیق 6

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی 7

مبحث اول: مفاهیم 8

گفتار اول: کاداستر 8

الف) تعاریف کاداستر 8

 1. مفهوم فنی 10
 2. مفهوم حقوقی 11

1ـ2. مفهوم محدود کاداستر 12

2ـ2. مفهوم گسترده (موسع) کاداستر 12

ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر 13

 1. مفاهیم مشابه (زیرمجموعه) 13

1ـ1. نقشه 13

2ـ1. لایه‌های کاداستر 14

3ـ1. عملیات کاداستر 14

2 ـ مفاهیم مرتبط 15

1ـ2. زمین 15

2ـ2. قطعه زمین 15

3ـ2. سیستم اطلاعات جغرافیایی 15

4ـ2. سیستم اطلاعات زمینی 16

گفتار دوم: جرایم ثبتی 16

الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی 17

 1. تعریف جرم ثبتی 17
 2. تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی 18
 3. ویژگی های جرایم ثبتی 18

ب) انواع جرایم ثبتی 19

 1. جرایم ثبتی خاص 19
 2. جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری 20

1ـ2. جرایم ثبتی در حکم جعل 20

2ـ2. جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت 20

3ـ2. جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری 20

گفتار سوم: پیشگیری از جرم 21

الف) معنا و مفهوم پیشگیری 21

ب) مفهوم پیشگیری از جرم 21

ج) انواع پیشگیری از جرم 22

 1. پیشگیری کیفری 22
 2. پیشگیری غیرکیفری 23

1ـ2. پیشگیری اجتماعی 23

2ـ2. پیشگیری وضعی 23

 1. پیشگیری ابتدایی 24
 2. پیشگیری ثانویه 25
 3. پیشگیری ثالث 25

مبحث دوم: تاریخچه کاداستر 25

مبحث سوم: عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم ثبتی 27

گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی 27

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی 28

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی 28

گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی 29

الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده 30

ب) صدور بی رویة بخشنامه‌های ثبتی 33

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی 34

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک 34

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 35

ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی 36

د) فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی 38

ه‍ ) ضعف آموزش و پژوهش در سطح سازمان ثبت 39

فصل دوم: جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از آنها 40

مبحث اول: جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ 41

گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری 41

الف) ارکان جرم 43

ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور 45

گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض 46

الف) ارکان‌ جرم 47

ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم 56

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک 58

الف) ارکان جرم 59

ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 61

گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد 61

الف) ارکان جرم 62

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 63

مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل 64

گفتار اول: مفهوم جعل 64

گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) 66

الف) ارکان جرم 69

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 80

گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک 80

الف) ارکان جرم 82

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 84

فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم 85

مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت 86

گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی 86

گفتار دوم: ارکان جرم 87

گفتار سوم: نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 89

مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری 89

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن 90

الف) ارکان جرم 92

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 94

گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک 95

الف) ارکان جرم 95

 1. رکن قانونی 95
 2. رکن مادی 96
 3. رکن معنوی 97

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 97

گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر 98

الف) ارکان‌ جرم 99

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 100

گفتار چهارم: متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص 101

الف) ارکان جرم 103

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 104

گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد 105

الف) ارکان جرم 107

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 109

گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی 109

الف) ارکان جرم 111

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم 112

نتیجه‌گیری 113

منابع و مآخذ 116

الف) کتاب‌ها 116

ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها 118

Abstract 121

 

 

 

چکیده

در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟

سؤالات فرعی:

 1. اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
 2. ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟

3- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟

) اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی

2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.

3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا

Author: 92