نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان- پایان نامه رشته حقوق


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ـ فرضیات تحقیق

1-گرچه ­دولت­ها باپیشرفت­ تکنولوژی­، صنعتی­شدن ­و وضع­قوانین­ ومقررات­ درقالب­کنوانسیون، میثاق­نامه و مقاوله­نامه ­توانسته­اند تاحدودی­، حمایت­هایی­رادرزمینه­ حقوق­کودکان­ درگیردرمخاصمات­مسلخانه ­انجام­دهند ولی هنوزاین حمایت­هاکافی­نبوده­ وبرخی­ازکشورهابه­بهانه­های­مختلف­ازاجراکردن­مقررات­خودداری ­می­کنند.

2-دولت­هابایدراه­حل­های­پیشگیرانه ­باضمانت­اجرای­بالاتری­رابرای­حمایت­ازحقوق­کودکان­درپیش­گیرند ­بنحوی که­کودکان­درتمام­کشورها احساس­آرامش ­وآسایش­نمایند.

3-نقش­اسلام ­وقوانین ­وتعالیم­آن­درحمایت­ ازکودکان ­برهیچ­کس­پوشیده ­نیست ­ولازم­است ­جوامع ­بین­المللی ­با انسجام بیشتر وبا الهام ­ازتعالیم­اسلام­ گام­های­محکم­تری ­درحمایت­ازحقوق­کودکان­ درسطح ­بین­المللی­برداشته­و با تعامل­­بیشتر بایکدیگرهمکاری نمایند.

د ـ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق)

1- بیان ­وبررسی حمایت­های انجام شده ازکودکان درحقوق بشردوستانه بین­المللی واسلامی

2- بررسی کمبودها ونواقص حمایت های بین المللی ازکودکان درمخاصمات

3- ارائه­ی­پیشنهادهایی­برای­رفع نواقص­موجوددراسنادبین­المللی­مربوط­به­حقوق­کودک­درتعارضات­مسلحانه

ه­ـ­ روش­تحقیق

روش­فیش­برداری­وکتابخانه­ای

و­ـ­ ساختارتحقیق

ازآنجاکه­بحث­کودکان ­وحقوق­آنان­یکی­ازمباحث­مهم ­وکلیدی­به­شمارمی­رود ووجودجنگ­ها وسوءاستفاده­از­ کودکان­درجوامع­بسیارمتداول­است­ ودرنقاط­مختلف­جهان­ شاهدتضییع­حقوق­آنها می­باشیم­، لذانیازاست­درسطح بین­­المللی­به­حقوق­این­قشراحترام­قائل­شده­ وبرای­احقاق­حقوق­آنان­چاره­اندیشی­شود واین­جامه­عمل­نخواهدپوشید مگردراثرحمایت­ همه­ی­کشورهای­جهان، بایدتدابیری ­اتخاذشود تاکودکان­درجنگ­ها شرکت­ داده­نشوند واین­در گرو­ی ­وضع مقررات­ وقوانین­بین­المللی ­وتضمین­رعایت­آن­ ازطرف­دولت­هاست. برای­آشنایی­بیشتر بامقررات وضع­شده درجوامع ­بین­المللی­درخصوص­حقوق­کودکان­، دراین­تحقیق­وپژوهش­مسائل­مبتلابه ­­این­گروه ازافرادرا درسه­فصل­جداگانه­که­فصل­اول­تعاریف­ ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)، فصل­دوم ­حمایت­از کودکان­دراسناد و حقوق­اسلام­وفصل­سوم مخاصمات­مسلحانه ­وحقوق­کودکان­راشامل­می­شود، موردبررسی­وپژوهش قرارمی­گیرد.

 

 

 

  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 *********************

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

Related posts:

Back to Top