نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست اجمالی مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل…………………………. ۷

گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی……………. ۸

گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی………… ۲۱

فصل دوم هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی
…………………………………………………………………… ۳۵

گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق
ملی کشورهای باستانی
……………………………………………………………………… ۳۶

گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی…………………………………………. ۵۲

گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی……………. ۸۲

فصل سوم: ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده
در نظام حقوقی بین الملل
…………………………………………………………………… ۸۷

گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل…………………….. ۸۸

گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده…………………………………. ۹۹

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….. ۱۰۹

فهرست منابع……………………………………………………………………………… ۱۱۲

 


 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل…………………………. ۷

گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی……………. ۸

۱٫ایران……………………………………………………………………………………….. ۸

۲٫ایتالیا……………………………………………………………………………………… ۱۰

۳٫ترکیه……………………………………………………………………………………… ۱۳

۴٫فرانسه……………………………………………………………………………………. ۱۵

۵٫سوریه……………………………………………………………………………………. ۱۷

۶٫مصر………………………………………………………………………………………. ۱۸

۷٫یونان……………………………………………………………………………………… ۱۸

گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی  ۲۱

۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور
و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰
……………………… ۲۱

 1. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب ۱۹۷۲………………….. ۲۳

۳٫کنوانسیون یونیدرویت……………………………………………………………………. ۲۷

۴٫کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱…………………………….. ۲۹

۵٫کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس…………………………………………. ۳۲

فصل دوم :  ………………………………………………………………………………… ۳۵

هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی ۳۵

گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
در حقوق ملی کشورهای باستانی
…………………………………………………………… ۳۶

 1. ایتالیا…………………………………………………………………………………….. ۳۶
 2. ترکیه…………………………………………………………………………………….. ۴۲
 3. فرانسه…………………………………………………………………………………… ۴۲
 4. سوریه……………………………………………………………………………………. ۴۶
 5. مصر……………………………………………………………………………………… ۴۷
 6. یونان…………………………………………………………………………………….. ۴۸

گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی…………………………………………. ۵۲

۱٫کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰
……………………….. ۵۲

۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون……………………………………………… ۵۲

۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی………………………………. ۵۳

۳-۱-۱-  عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص…………………………… ۵۴

۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج
غیرقانونی اموال فرهنگی
…………………………………………………………………… ۵۵

۱-۲-۱- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون………………………………….. ۵۵

۳-۲-۱-  وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی……………………………………………… ۵۷

۲٫کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی………………………………….. ۵۸

۱-۲- هدف و ویژگی های کنوانسیون………………………………………………………. ۵۸

۱-۱-۲- هدف کنوانسیون……………………………………………………………………. ۵۸

۲-۱-۲-  ویژگی‌های کنوانسیون…………………………………………………………….. ۵۸

۲-۲- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی………. ۵۹

۳ .کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)……………………………. ۶۵

۱-۳- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی…………………………… ۶۶

۲-۳-اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را
اعمال می‌کند
………………………………………………………………………………… ۶۷

۱-۲-۳- منطقه مجاور………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی…………………………………………………………. ۶۹….

۳-۲-۳- فلات قاره…………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۳-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد……………………………………………………. ۷۲

۴٫کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و
جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره۱۱
)……………………………………………. ۷۵

۵٫کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج
شده مصوب ۱۹۹۵
………………………………………………………………………….. ۷۷

۱-۵-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون……………………………….. ۷۷

۲-۵-  دامنه شمول کنوانسیون……………………………………………………………… ۸۱

گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی………….. ۸۲

۱٫تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی…………………………………………….. ۸۲

 1. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه…………………………….. ۸۳
 2. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح………………………………… ۸۵

فصل سوم :…………………………………………………………………………………. ۸۷

ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل

گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل…………………….. ۸۸

۱٫ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی……………………………………………………….. ۸۸

۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی……………………………………………… ۸۹

۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد  اموال فرهنگی…………………………………….. ۹۰

۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی…………………………………………… ۹۰

 1. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی…………………………………….. ۹۱

۱-۲- مراحل قاعده مرور زمان۹۳……………………………………………………………… ۹۳

۲-۲- مواعد حاکم بر مرور زمان……………………………………………………………. ۹۴

۳-۲- استثناهای ناظر بر مرور زمان……………………………………………………….. ۹۵

۱-۳-۲- مرور زمان و عدم اسقاط حق……………………………………………………… ۹۵

۲-۳-۲- مجوز وضع قواعد مساعدتر……………………………………………………….. ۹۵

۳-۳- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی……………………………………………….. ۹۶

 1. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی……………………………………….. ۹۶

۱-۳- لزوم پرداخت غرامت…………………………………………………………………. ۹۶

۲-۳- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار………………………………………………….. ۹۷

گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده………………………………….. ۹۹

 1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی………………………………….. ۹۹

اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده…………………………….. ۱۰۰

۱-۲- نحوه استرداد……………………………………………………………………….. ۱۰۰

۲-۲- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر…………………………………………………… ۱۰۱

۳-۲- دادخواست استرداد………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۲- هزینه استرداد………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۲- موارد خاص در امر استرداد………………………………………………………… ۱۰۳

۱-۵-۲- استثناهای استرداد……………………………………………………………….. ۱۰۳

۲-۵-۲- امتناع از استرداد………………………………………………………………… ۱۰۴

 1. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده……………………. ۱۰۴
 2. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی
  غیرقانونی خارج شده
  ……………………………………………………………………… ۱۰۵

۱-۴- راه‌حل‌های جایگزین………………………………………………………………… ۱۰۵

۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد………………………………………………………. ۱۰۶

نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۱۰۹

فهرست منابع……………………………………………………………………………… ۱۱۲….

 منابع فارسی……………………………………………………………………………… ۱۱۲

 الف: کتب…………………………………………………………………………………. ۱۱۲

ب: مقالات…………………………………………………………………………………. ۱۱۲

ج: پایان نامه……………………………………………………………………………… ۱۱۲

 

 منابع انگلیسی……………………………………………………………………………. ۱۱۳

A : Book ………………………………………………………………………………. 113

B : Article……………………………………………………………………………… 113

C :low , document & international conventions………………………….. 115

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش :

 • هدف اصلی از انجام پژوهش:

آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است.

 • اهداف فرعی از انجام پژوهش :
 1. استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور .
 2. آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

Related posts: