پایان نامه حقوق

نصاب پذیری مهریه-دانلود پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نصاب پذیری مهریه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه:. 2

الف- بیان مسأله. 2

ب- سوالات:. 3

ج- فرضیه ها:. 3

د- ضرورت تحقیق. 3

ه – اهداف تحقیق. 5

و- پیشینه تحقیق:. 6

ز- روش تحقیق. 6

ح – ساختار تحقیق. 6

فصل اول. 7

مهریه، احکام و کارکردهای آن. 7

1- مهریه در لغت و اصطلاح. 8

1-1- مهریه در لغت. 8

1-2- مهریه در اصطلاح. 9

1-3- انواع مهریه. 13

1-3-1- مهر المسمی و شرایط آن. 13

1-3-1-1-مهر المسمی. 13

1-3-1-2- شرایط مهرالمسمی. 14

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی. 16

1-3-2- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. 17

1-3-3- مهرالمثل. 18

1-3-3-1-  موارد تعلق مهرالمثل. 19

1-3-4- مهرالمتعه. 19

1-3-4-1- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل. 20

4-2-مالکیت زن بر مهر. 21

1-4- عوامل استقرار مهر. 21

1-4-1- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. 23

1-4-1-1- آیات. 23

1-4-1-2- روایات. 27

1-4-2-کارکردها و حکمتهای مهریه. 29

1-4-3- اهمیت مهراز نظراسلام. 34

1-4-4- آثار روانی مهر. 35

1-4-5-احکام مهریه. 37

1-4-6- نحوه مطالبه مهریه :. 45

1-4-6-1- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه :. 46

فصل دوم. 49

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن. 49

2- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. 50

2-1- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست. 50

2-2- مقدار مهر در حقوق موضوعه. 52

2-2-1- مقدار مهر در حقوق ايران. 52

2-2-2- مقدار مهر در حقوق کشورهاي اسلامي. 53

2-2-3- روایات. 55

بررسی دلایل نظریه اول. 58

2-2-4- حکم تکلیفی مهریه زیاد. 60

2-2-5- حکم وضعی مهریه های زیاد. 61

2-2-6- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. 63

2-2-6-1- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. 63

2-2-6-2- آثار منفی مهریه های زیاد. 65

2-3- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است. 69

2-3-1- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. 69

2-3-2- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. 75

2-4- کارکردهای منفی افزایش مهریه. 78

2-4-1- افزایش سن ازدواج. 78

2-4-2- تغییر در نوع همسرگزینی. 79

2-4-3- کاهش نرخ ازدواج. 79

2-4-4- ایجاد خصومت و دشمنی. 80

2-4-5- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی. 80

2-4-6- احتمال سوداگری. 80

2-4-7- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی. 81

2-5- بررسي صحت يا عدم صحت مهريههاي سنگين موجود. 86

2-6- عقد نکاح عقدی است مالی. 86

2-6-1- عقد نکاح عقدی است غیر مالی. 86

2-7- معناي مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. 87

2-7-1- اثر غير مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. 89

پیشنهادات. 91

نتیجه :. 94

منابع. 96

الف- کتابهای فارسی. 96

ب-کتاب های عربی. 97

ج- مقالات. 98

د- سایت ها:. 99

ه – نرم افزار:. 99


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آيا مي­توان چنين مهريه­هايي را صحيح تلقي کرد؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

92