دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اصل ساليانه بودن ماليات

اصل سالانه بودن ماليات با اصل سالانه بودن بودجه در ارتباط است، زيرا هر سال بايد اجازة وصول ماليات به وسيلة قانون بودجه به دولت داده شود. اصل سالانه بودن ماليات به اين صورت است كه چون جواز وصول ماليات هر سال به وسيلة قانون بودجه داده مي‌شود، به محض اين كه اجازة سالانه تمام شد وصول آن غيرممكن مي‌گردد. معني اصل سالانه بودن اينست كه قانون ماليات‌ها بايد هر سال به مرحلة اجرا درآيد يعني در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت و قابليت اجرا پيدا كند و بر تمام عمليات مالياتي آن سال حكومت داشته باشد.[1] ماده 155 ق.م.م در اين راستا سال مالياتي را يك سال شمسي تعيين مي‌كند. البته اين اصل در خصوص ماليات‌هاي مستقيم است و در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم به ويژه ماليات بر ارزش افزوده قابل اجرا نيست.

ج)اصل برابري (تساوي) مالياتي

يكي از انواع حق برابري گونة شكلي آنست يعني به لحاظ حقوقي، دولت بايد با همة افراد ملت به طور برابر رفتار كند و قانون نبايد از هيچ گونه تفاوت و تبعيضي ميان افراد سخن بگويد. از حق برابري از نظر حقوقي و شكلي، اصل برابري شهروندان در پرداخت هزينه‌هاي عمومي (برابري مالياتي) مانند پرداخت ماليات سرچشمه مي‌گيرد.[2] ليكن اين اصل در حقوق مالياتي از قدمت چندان زيادي برخوردار نيست. زيرا در گذشته نه تنها اعتقادي به برابري شهروندان در تكاليف عمومي وجود نداشت بلكه به ويژه در پرداخت ماليات، نجبا و اشراف مطالبة ماليات را نوعي بي‌احترامي نسبت به خودشان تلقي مي‌كردند.[3]

همچنين چون امور عمومي متعلق به عموم جامعه است، اصل تساوي حكم مي‌كند كه تمام افراد به طور مساوي از مزايا و منافع امور خدمات عمومي، كه به منظور تأمين منافع عمومي به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند و در تأمين مخارج ادارة امور عمومي جامعه نيز به طور مساوي و بر اساس اصل برابري مشاركت داشته باشند. يعني بر خلاف مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي كه مي‌توانند براي هر دسته از مشتريان خود شرايط خاص وضع كنند، ادارات دولتي فاقد چنين آزادي هستند و حق ندارند نسبت به ارباب رجوع خود تبعيض غيرقانوني قائل شوند. در نتيجه همانطور كه افراد بايد به طور برابر از مزاياي عمومي برخوردار شوند هزينة اداره امور عمومي نيز بايد يكسان و عادلانه بين آن‌ها سرشكن گردد.

اصل 97 متمم قانون اساسی مشروطه در اين خصوص اعلام داشته بود: «در موارد مالياتي هيچ تفاوت و امتيازي فيمباين افراد ملت گذارده نخواهد شد.» در اصل 3 قانون اساسی«رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» (بند 9 اصل 3 ق.ا) و «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه» (بند 12 اصل 3 ق.ا) و «تأمين حقوق همه جانبه افراد و تساوي عموم در برابر قانون» (بند 14 اصل 3 ق.ا) از وظايف دولت برشمرده شده است. همچنين اصل 19 ق.ا بيان مي‌دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» اصل 20 ق.ا نيز بيان مي‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق… اقتصادي…. با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جهت ابراز موضع خود مبني بر اعتقاد راسخ به اصل عدم تبعيض ميان افراد و برابري آن‌ها در مقابل قانون در قسمت اخير اصل يكصد و هفتم تأكيد كرده است: «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»

[1]-تروتابا، لويي و كوتره، ژان ماري، همان، صص 82 و 83.

[2]-عباسي، بيژن، مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، 1388، ص 368

[3]-رنجبري، ابوالفضل و بادامچي، علي، همان، ص 66

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

شناسایی راه کارهای مناسب حقوقی – اقتصادی جهت وضع و اصلاح قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری

اهداف فرعی

1)جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های تجاری که خود از تأثیر گذارترین منابع مالیاتی به شمار می آیند.

2)بررسی اهداف و میزان کارآیی مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری

3)شناسایی راه کارهای رسیدن به حقوق مالیاتی پویا و کارآمد

سؤال اصلی

انتخاب کدام راه کارهای حقوقی – اقتصادی منجر به وضع و اصلاح مناسب قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری می گردد؟

سؤال های فرعی

1)چه مشکلات و موانعی جهت پرداخت مالیات شرکت های تجاری وجود دارد؟

2)کدام دلایل موجب عدم توفیق مقررات مالیاتی در شرکت های تجاری شده است؟

3)تقویت واصلاح مقررات مالیاتی بر ارزش اقرزوده چه تأثیراتی بر کارآییشرکت های تجاری دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق