پایان نامه حقوق

مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………… صفحه

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه……………………………………… 2

فصل اول : کلیات…………………………….. 3

مبحث اول –بیان مسئله و ادبیات موضوع…………… 4

گفتار اول : بیان مسئله و سوالات پژوهش………….. 4

الف- بیان مسئله…………………………… 4

ب- سوالات پژوهش……………………………. 4

ج – فرضیه های پژوهش………………………… 5

د – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………. 5

گفتار دوم:اهداف پژوهش……………………….. 5

فصل دوم: تبیین و تشریح موضوع…………………. 6

مبحث اول – روند شکل گیری سازمان ملل متحد………. 7

گفتار اول :نحوه تشکیل سازمان ملل متحد…………. 7

الف- کنفرانس یالتا………………………… 8

ب- شکل اساسنامه…………………………… 9

ج – اهداف سازمان ملل متحد………………….. 10

گفتار دوم : ارزیابی نقش سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی 11

گفتار سوم : ارکان اصلی سازمان ملل متحد……….. 13

الف – مجمع عمومی………………………….. 13

ب – شورای امنیت…………………………… 14

ج – دبیر خانه و دبیرکل……………………. 15

طرح ترویکا……………………………….. 16

د- شورای اجتماعی و اقتصادی………………… 17

هـ – شورای قیمومیت……………………….. 18

و – دیوان بین المللی دادگستری……………… 19

مبحث دوم- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی 20

گفتار اول : اعمال تجاوز کارانه………………. 21

الف – تعریف تجاوز…………………………. 23

ب- محتوای حقوقی قعطنامه تعریف تجاوز………… 24

گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق………. 27

الف- برخوردهای مرزی (1349-1347)…………….. 27

ب- برخوردهای مرزی (1352-1350)………………. 28

ج – مذاکرات استانبول………………………. 34

د- بیانه الجزایر 15 اسفند 1353(6 مارس 1975)….. 36

گفتار سوم:سابقه تاریخی و حقوقی اختلافات ایران و عراق 40

الف- شروع تهاجم عراق علیه ایران ………….. 42

ب- شروع جنگ و مواضع سازمان ملل متحد……….. 43

فصل سوم:وضعیت سیاسی بین المللی درزمان جنگ ایران و عراق  47

مبحث اول – ساختار نظام دو قطبی پیش از جنگ…….. 48

گفتار اول : کشورهای نظام بین الملل…………… 49

الف-آمریکا………………………………. 49

 • آغاز جنگ…………………………….. 49
 • پایان جنگ……………………………. 56

ب- اتحاد جماهیرشوروی سابق…………………. 57

ج -اروپا و ژاپن………………………….. 59

گفتار دوم : جنگ ایران و عراق و جنبش عدم تعهد….. 64

گفتار سوم : نقش شورای همکاری خلیج فارس در جنگ ایران و عراق  77

گفتار چهارم : هیئت های صلح و میانجی در جنگ ایران و عراق 82

گفتار پنجم: سازمان  کنفرانس اسلامی و جنگ ایران و عراق    83

فصل چهارم: مواضع سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق    86

مبحث اول – وضعیت سیاسی حاکم بر روابط بین الملل در زمان کاربرد عراق از تسلیحات شیمیایی…………………….. 87

گفتار اول :سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق……………………………….. 89

گفتار دوم :راهبردهای سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق    97

الف – مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران……………………………………….. 97

1-اقدامات شورای امنیت در نخستین سال جنگ…… 98

2-موضع گیریهای شورای امنیت در  سال1982/1361.. 100

3-تلاشهای شورای امنیت در سال84-1983/64-1363…. 101

4-بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال 1985/1364  103

5-کوشش های شورای امنیت در سال 1986/1365…… 104

6- مواضع شورای امنیت در سال1987/1366……… 106

7-اقدامات شورای امنیت در آخرین سال جنگ……. 109

ب- نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران 110

 • اقدامات دبیر کل در اولین سال جنگ………. 110
 • فعالیت های دبیرکل در سال 83-1982/62-1361… 112
 • مساعی دبیر کل در سال 1984/1363…………. 113
 • کوشش های دبیر کل در سال 1985/1364………. 114
 • تلاش های دبیر کل در سال 1986/1365……….. 115
 • اقدامات دبیر کل در سال 1987/1366……….. 117
 • نقش دبیر کل در آخرین سال جنگ………….. 120

ج – برخورد مجمع عمومی با مسئله جنگ……….. 121

 • خط مشی مجمع عمومی در باره جنگ تحمیلی تا سال1982/1361 121
 • مهمترین اقدامات مجمع عمومی در مورد جنگ در سال 1982/1361…………………………………. 122
 • مواضع مجمع عمومی تا پایان جنگ……….. 123
 • مبحث دوم بررسی قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد……………………. 124

گفتار اول-قطعنامه های پیش از تصویب قطعنامه 598.. 124

الف)قطعنامه 489………………………… 124

ب)قطعنامه 514………………………….. 125

ج)قطعنامه540…………………………… 127

قطعنامه528………………………………… 128

فصل پنجم  بررسی قطعنامه 598……………….. 131

مبحث اول- زمینه های صدور قطعنامه 598………… 132

مبحث دوم – مفاد قطعنامه 598………………… 138

مبحث سوم- نحوه تصویب قطعنامه 598……………. 139

مبحث چهارم – دلایل عدم پذیرش قطعنامه 598 پس از صدور توسط ایران…………………………………………. 144

مبحث پنجم- دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران.. 146

نتیجه گیری……………………………….. 153

منابع و مآخذ……………………………… 161

منابع فارسی………………………………. 162

منابع انگليسي…………………………….. 166

چکیده انگلیسی ……………………………. 167

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات پژوهش :

1-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟

2- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟

: اهداف پژوهش

 1. هدف کلی بررسی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص جنگ ایران و عراق.
 2. بررسی خلأهای احتمالی موجود در قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت.
 3. تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با توجه به ابعاد حقوق بین الملل.
92