موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری -پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به شرح ذیل تحلیل و بررسی می­گردد:

1- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در ق.آ.د.د.ع.ا.ک که ماده 6 قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.

2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است می­باشد، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجعه کرد.

3- چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری و خلاف قاعده می­باشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می­باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از موارد مذکور در صدور قرار موقوفی تعقیب نمی­باشد.

4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نیست و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.

ج- اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

هـ- فرضیه­های تحقیق

1- صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات مانع از طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم نخواهد بود.

2- قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از اعتبار امر مختوم مطلق کیفری برخوردار است.

3- موضع قانونگذاری ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مقررات راجع به قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از حیث مصادیق، چگونگی و تشریفات آن بیشتر با اصول حقوقی، عدالت و غیره سازگاری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92