پایان نامه حقوق

مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

: ويژگي هاي معاهده ليسبون

رهبران اتحاديه اروپا در پی شکست طرح قانون اساسي در سال 2005 به دنبال راه حلي جايگزين بودند. بر این اساس آنان در صدد بر آمدند تا با تعدیل موادي از قانون اساسي پیشنهادی­شان که بخش هايي عمده از مسائل حقوق بشري را به حاکميت دولت­ها تفویض شده بود، شرایطی را برای تصویب پیش نویس جدید فراهم آورند.

آنان درصدد  بودند در جریان همه پرسی بر رای احتمالی مردم در جریان همه پرسی فائق آيند. اين امر بويژه از آن جهت حائز اهميت است که تنها اگر يک کشور از تصويب معاهده خودداري کند، معاهده لازم الاجرا نخواهد شد. معاهده ليسبون داراي يک مقدمه، 7 فصل و 500 ماده   مي­باشد و 11 پروتکل و 50 اعلاميه ضمائم آن را تشکيل مي دهند. طبق نظر تحليل گران، معاهده ليسبون در مقايسه با پيش نويس قانون اساسي از پيچيدگي هاي فني بسيار بيشتري برخوردار است و به دلیل امکان ارائه تفسیر های وسیع از آن، امکان اجماع در خصوص آن به نفع راحت تری میسر می شود.

از سوي ديگر، براي القاي اين امر که معاهده ليسبون در خصوص کمرنگ نمودن حاکميت   دولت­هاي عضو و واگذاري آن تلاشی نکرده است، اقدامات اساسي ویژه ای در زمينه هاي حقوق بشري برداشته شده است.

گفتار دوم : کارايي معاهده ليسبون نسبت به معاهدات قبلي

یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا این تمهید است که يک سياستمدار به مدت دو سال و نيم به عنوان رئيس شوراي اروپا انتخاب شود. در حال حاضر کشورهاي عضو به نوبت رياست شش ماهه شوراي اروپا را بر عهده مي­گيرند. همچنین در حوزه سياست خارجي اتحاديه اروپا، پست جديد نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي به وجود خواهد آمد که هم زمان معاون کميسيون نيز خواهد بود و انتخابش بايد به تاييد پارلمان اروپا برسد. نکته ديگر اينکه کمیسیون اروپا به سمت کوچک سازی پیش می رود و از سال 2014 طرح جایگزینی 18 کمیسیونر از کشورهای عضو به صورت چرخشی جایگزین یک نماینده برای 27 کشور خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق، ديوان دادگستري اروپا نيز از اختيارات نظارتي بيشتري برخوردار خواهد شد. در مجموع، مي توان اينگونه استنباط کرد که با انجام اين اصلاحات نهادهاي اتحاديه اروپا از قدرت بيشتري در مقايسه با دولت هاي عضو برخوردار خواهند شد.

احساس بيگانگي شهروندان اروپايي نسبت به اتحاديه اروپا و همچنین توقع آنان نسبت به حمایت این اتحادیه در برابر عوارض منفي ناشی از جهاني شدن را می توان مهم­ترین عوامل شکست پروژه قانون اساسی در این نهاد دانست. تنها تعميق بيشتر همگرايي اروپايي است که می تواند، به  مشارکت بيشتر مردم در روند امور اتحاديه یاری رساند.

در راستاي دموکراتیزه کردن بيشتر،  تلاش نگارندگان معاهده ليسبون آن بوده که پارلمان اروپا را به يک قوه قانونگذاري واقعي تبديل سازد. از اينرو، پارلمان در 95 درصد موارد از حق تصميم گيري کامل يا مشارکتی برخوردار خواهد شد، گرچه امور داخلي، ماليات­ها و سياست­هاي اجتماعي، خارجي و امنيتي همچنان از حوزه اختيارات قانونگذاري پارلمان خارج خواهند بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

92