پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره معنادار بودن

دانلود پایان نامه

محاسبه شده، براي اين آمار ها برابر با (000/0)بوده که کمتر از 05/0 مي باشد که نشان دهنده رابطه بين متغير مستقل (تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت) و متغير وابسته (رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي) است، بنابراين و مجموعه متغيرهاي تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت قادرند تغييرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي را تبيين کنند.

R square
R
201/0
448/0

مقدار تعيينR square اين مدل بر اساس خروجي برابر با 201/0 است و معنادار بودن بين متغير هاي مستقل و وابسته را تأييد مي کند. همچنين مقدار R square بيانگر اين مطلب است که 1/20 درصد از تغييرات رشد و سود آوري در بانکهاي خصوصي و دولتي تحت تاثير متغيرهاي (تصميم گيري آگاهانه و موفقيت بانک در مديريت) مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید