دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار اول – تعهد ضمنی

 

یا تضمین ضمنی که معادل اصطلاح انگلیسی Implied warranty   می باشد منظور از این تعهد ، این است که فروشنده کالا یا تولید کننده ای که خود فروشنده است ،در قراردادهای فروش کالا ،به طور ضمنی متعهد می گردد که کالای سالم تحویل خریدار بدهد . به عبارت دیگر اشخاص مذکور تضمین می نمایند که کالای فروخته شده به وسیله آنها عاری از هرگونه عیب می باشد .فلذا اگر کالای فروخته شده معیوب بوده و موجب ورود زیانی به خریدار گردد .در آن صورت ،متعهد تعهد خود را نقض کرده وباید خسارات وارده را جبران نماید .

درخصوص تعهد نسبت به ایمنی کالاها نیز،ممکن است طرفین قرارداد ، بنایشان براین باشد که کالای فروخته شده سالم و بی عیب و نقص باشد.حتی درصورت عدم تبانی برچنین شرطی وسکوت دراین خصوص ،اصل سلامت ،درخصوص کالا جاری خواهد شد برمبنای اصل مذکور وقتی کالائی فروخته می شود اصل براین است که کالای مزبور سالم و عاری از عیوب می باشد .برای مثال فرض کنید شخص الف از شخص ب یک دستگاه اتومبیل صفرکیلومتر خریداری می کند .ممکن است که قبلاً بین طرفین درخصوص سالم بودن آن تبانی شده وبراین مبنا که اتومبیل مزبور سالم است اقدام به معامله کرده باشند .حتی درصورتیکه در خصوص سلامتی اتومبیل سکوت کرده وشرطی نکرده باشند .برمبنای اصل سلامت ،باید اتومبیل فروخته شده سالم باشد.درغیر اینصورت ، معلوم می شود که شرط مزبور نقض شده و تعهد ناشی از قرارداد به طور صحیح اجرا نشده   است.حال ، اگراین نقض قرارداد خسارتی به بار آمده باشد ،ناقض قرارداد باید آن را جبران نماید.

البته در خصوص کالاهای دست دوم ، به صرف سکوت طرفین قرارداد نمی توان گفت که یک شرط ضمنی دررابطه با ایمنی کالا درقرارداد وجود دارد . بنابراین در صورت عدم اثبات آن اصل ، عدم وجود چنین شرطی خواهد بود ؛ چراکه اولاً : انتظاری که یک خریدار از یک کالای نو و تازه دارد ، مسلماً درخصوص کالای دست دوم مصداق پیدا نمی کند .ثانیاً در چنین صورتی ،نمی توان به اصل سلامت نیز استناد کرد .زیرا ،درصورت سکوت طرفین ،ظاهر این است که کالای مورد معامله ،به همان صورتی که هست مورد خرید وفروش قرارگرفته است.

درباره مسئولیت تولید کننده درمقابل خریدار که با وجود واسطه های مختلف درفاصله میان تولید تا مصرف ، کالا را خریداری نموده و آن را به مصرف رسانده اند . نظریاتی ارائه شده ، ولی این نکته مورد بحث قرارگرفته که مسئولیت تولید کننده درقبال کالائی که تولید کرده و مصرف کننده آن را درشرایطی که یک یا چند واسطه میان او و تولید کننده وجودداشته ، دریافت نموده است، بر چه پایه و اساسی استوار است؟ به بیان دیگر ، چرا تولید کننده باید ملزم به جبران خسارت ناشی از تولید کالای تولید شده باشد؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق