مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

الف- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………..2

ب- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………2

ج- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3

د- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3

وـ سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول : مفاهیم، پیشینه، مبانی و درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی………….4

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور………………………………………5

گفتار اول- بازشناسی مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..5

1-جاسوسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………………………………10

3-سیاست کیفری………………………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم- تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور…………………………………………………………………………….12

1-معیارها…………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-معیار عینی………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-2.معیار ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-3.معیار ملیت(تابعیت) ……………………………………………………………………………………………………………..14

2- مدل انتخابی ایران و فرانسه……………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: مبانی جرم انگاری و درآمدی بر تحولات تاریخی…………………………………………………..16

گفتار نخست: مبانی جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………16

الف- مبانی شرعی……………………………………………………………………………………………………………………….16

ب : مبانی عرفی………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 • دفاع از امنیت عمومی مردم ……………………………………………………………………………………………………21
 • دفاع از حاکمیت سیاسی……………………………………………………………………………………………………….. 22

گفتار دوم : تحولات تاریخی جرم جاسوسی…………………………………………………………………………………. 23

مبحث سوم: درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی……………………………………..41

گفتار نخست: جرم انگاری اعمال مقدماتی………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: جرم انگاری به صورت مطلق…………………………………………………………………………………………43

گفتار سوم: جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام…………………………………………………………………………….43

گفتار چهارم: جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم………………………………………………………………….45

فصل دوم: ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی……………………46

مبحث نخست: ارکان بزه جاسوسی………………………………………………………………………………………47

گفتار نخست: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………….47

الف: موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………….47

1ـ اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2ـ اشیاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..49

ب: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………..49

1ـ فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………….49

1-1ـ جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….49

2-1ـ انتقال به افراد فاقد صلاحیت…………………………………………………………………………………….50

3-1ـ ورود به اماکن ممنوعه……………………………………………………………………………………………..51

4-1ـ انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین………………………………………………………………………….52

5-1ـ همدستی با قدرت خارجی……………………………………………………………………………………….52

6-1ـ انتقال سرزمین ونیروهای مسلح به قدرت خارجی……………………………………………………….53

2- ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………54

الف: سوءنیت عام………………………………………………………………………………………………………………………..54

ب: سوءنیت خاص………………………………………………………………………………………………………………………55

ج: انگیزه مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………..55

گفتارسوم: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………….56

الف: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….56

 1. در دوران قبل از انقلاب……………………………………………………………………………………………………56
 2. در دوران پس از انقلاب……………………………………………………………………………………………………57

الف. لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب تیر 1358……..57

ب. آئین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358………………………………………..58

ج. قانون مجازات اسلامی مصوب سال های 1362 و 1370 و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371…………………………………………………………………………………………….58

ب: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………59

 1. در قانون جزایی قدیم……………………………………………………………………………………………………….59
 2. در قانون جزایی جدید……………………………………………………………………………………………………..60

مبحث دوم :پاسخ های کیفری……………………………………………………………………………………………..61

گفتار نخست: پاسخ های کیفری سرکوبگر………………………………………………………………………………………62

الف :اعدام………………………………………………………………………………………………………………………………….62

ب :زندان……………………………………………………………………………………………………………………………………63

ج:جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: پاسخ های کیفری ارفاقی……………………………………………………………………………………………….65

الف- تعلیق مجازات…………………………………………………………………………………………………………………….65

ب)آزادی مشروط………………………………………………………………………………………………………………………..67

ج- عفو……………………………………………………………………………………………………………………………………..68

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………71

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..73

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….75

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

 1. اهداف نظری
 • تبیین سیاست کیفری ایران در زمینه بزه جاسوسی
 • تبیین ایرادها و نقایص جرم انگاری جاسوسی در حقوق ایران
 1. اهداف کاربردی
 • ارائه پیشنهادها اصلاحی به مراکزتقنینی
 • ارائه ایرادها تقنینی به مراکز پژوهشی تصمیم گیر

ج- پرسش های تحقیق

 1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام است؟
 2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام است؟

Author: R2jbMtYu2I