دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معنای عدم

عدم در لغت در نزد حقوق دانان به معنای نبود و نیستی  مرگ و فقدان  به کار رفته ایست. این واژه در عالم حقوق در اصطلاحاتی نظیر عدم تمرکز اداری و سازمانی در حقوق عمومی،عدم رشد،عدم صحت سلب،عدم النفع،عدم نفوذ و… در حقوق خصوصی به کار رفته است.[1]در نزد اصولیین نیز به معنای یکی از اصول مهم از اصل عدم نام برده شده است.اصل عدم که از جمله اصول عقلی است که بیان می دارد فرض بر عدم هر چیزی است مگر آنکه وجودش اثبات گردد.مطابق این اصل امور عدمی قابل اثبات نیستند،بلکه وجود اشیاء و امور باید ثابت گردد.[2]

مفهوم و معنای اصل عدم نیز با اصل برائت بسیار نزدیک است و به همین جهت از مبانی اصل برائت تلقی می شود.در اینجا عدم به معنای لغوی آن در معنای رایج در ادبیات فارسی یعنی نبودن و وجود نداشتن به کار می رود.

2-2-2-معنای نفع

نفع در لغت دهخدا به معنای سود،فایده،حاصل،بیاور،نوا،خنج،بر،بهره در مقابل ضرر و زیان آمده است.[3]اما معنای حقوقی نفع از آنجا که با چالش نسبیت روبروست و نمی توان حد و مرز دقیقی برای آن تعیین کرد باید مورد واکاوی و دقت نظر بیشتری واقع گردد.از این رو در بحث حقوق باید برای این واژه تعیین معیار کرد.این تعیین معیار می تواند،شخصی،نوعی و در نهایت به صورت ترکیبی و مختلط باشد.در زبان انگلیسی در لسان حقوقی برای نفع واژگان profit, benefit,gain,interest  را به کار برده اند اما در معنای ترکیبی عدم نفع از واژه profit تناسب بیشتری با موضوع مورد بحث دارد.[4]

[1] جعفری لنگروردی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385،ص 444

[2] کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،جلد دوم،نشر میزان،1383چاپ دوم،ص 230

[3] www.hoghatnameh.org

[4] وارسته،حمید،فرهنگ جامع حقوقی،نشر امیر کبیر،چاپ اول،1386،ص 1064

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق