دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-روش تحقیق

در این پایان نامه روش تحقیق به دو صورت توصیفی و تحلیلی  صورت می گیرد. در این روش منابع مختلف کتابخانه ای ،اطلاعات و مطالب مورد اشاره با  ابزار اینترنت و غیره  جمع آوری و تهیه می شود.در واقع کتابخانه و منابع گوناگون آن روش بحث نیست که به اشتباه در برخی رساله ها از آن یاد می گردد. کتابخانه بستر و مکانی است که شیوه تحقیق در آن صورت می گیرد.روش تحقیق مبتنی بر گردآوری دادها و مطالب و سوابق فقهی موجود در منابع و متون فقهی و همچنین منابع حقوقی موجود می باشد.

1-7-جنبه های نوآوری پژوهش

اگرچه در مورد عدم النفع در ایران پژوهش هایی در قالب مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد و در بخش هایی از کتب حقوق دانان صورت گرفته است،اما باید گفت که این پژوهش اگر چه در برخی موارد به بحث در مورد مطالب کلی دیگر نوشته ها پرداخته است،اما در پاره ای از موارد نوآوری هایی را نیز دارد.برای مثال در بخش تقسیم بندی عدم النفع بیشتر حقوق دانان این مقوله را به عدم النفع محقق و محتمل تقسیم بندی کرده اند در حالی که در این رساله موارد جدیدی به این تقسیم بندی از جمله، عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی، عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی، عدم النفع ناشی از ضمانت قهری، عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت، عدم النفع ناشی از عدم کاهش داریی منفی و عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال نیز اشاره شده است.در بحث ماهیت حقوقی عدم النفع از آنجایی که مباحث به قوانین و مقررات به قبل از تصویب قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری 1378 و 1379 پرداخته اند به این موضوع از زاویه دید دیگری پرداخته شده است.همچنین هیچ یک از کارهای تحقیقی تا جایی که نگارنده اطلاع دارد به این موضوع از دید رویه قضایی نگاه نکرده اند،بنابراین این پژوهش که با دید مختصری به رویه قضایی در باب عدم النفع پرداخته است می تواند از حیث عملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.شیوه مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع و مفهوم بیمه عدم النفع از دیگر مطالب جدیدی است که به شرح آن پرداخته شده است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق