مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی دراز همسرآزاری-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

کلیات و مفاهیم

در این بخش از پایان نامه به شرح کلیات و مفاهیمی که راجع به زنان و جرم شناسی و خشونت علیه آنها مطرح شده اشاره خواهیم کرد.

فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان

در این فصل از پایان نامه مفاهیم کلی راجع به جرم شناسی زنان از جمله انواع و گونه های جرم شناسی زنان، سیر تاریخی تحول جرم شناسی زنان و تاثیراتی که از مسائل اجتماعی گرفته اند مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بحث راجع به سیاست جنایی افتراقی در حوزه جرم شناسی فمنیستی خواهیم پرداخت.

مبحث اول-جرم شناسی فمنیستی و سیاست جنایی افتراقی

جرم شناسی فمنیستی نحله ای از جرم شناسی است که تمرکز خود را بر مسئله زنان و خشونت هایی که از سوی جامعه و نظام عدالت کیفری در این حوزه اعمال می شود گذاشته است. در ذیل به شرح این گونه از جرم شناسی و تحولات آن اشاره می شود.

گفتار اول-جرم شناسی فمنیستی

فمنیسم [1]نهضت طرفداری از حقوق اجتماعی و سیاسی زنان است.[2] این واژه را اوبرتین اوکلر[3] بنیانگذار نخستین انجمن حق رای زنان در دهه 1880 در کشور فرانسه وضع نمود و در نخستین سالهای سده بیستم به انگلستان و ایالات متحده راه یافت و پس از دهه 1960 و برآمدن موج دوم فمنیسم استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضع زنان در جامعه بودند متداول تر شد.[4]در فارسی برای فمنیسم معادل هایی مانند «زن آزادی خواهی»،«جنبش اصالت حقوق زنان»،«جنبش طرفداری از حقوق زنان»و… را آورده اند.اگر چه از فمنیسم تعاریف مختلفی ارائه شده اما همه این تعریف ها بر این که فمنیسم مجموعه ای است از باورها،ارزش ها و طرز تلقی های متمرکز بر ارزش والای زن به عنوان انسان توافق دارند.[5]

« خاستگاه اصلی و فلسفه زیر بنایی جنبش فمنیسم،کوشش برای برقراری حقوق مساوی برای زنان نسبت به مردان و نیز آزادی بیشتر و رهایی از قیود به اصطلاح ساخته مردان است. هدف اصلی جرم شناسی فمنیسم نیز به تبع این جنبش و نیز در واکنش به فراموشی تاریخی زنان چه به عنوان بزه کار و چه به عنوان بزه دیده در مطالعات جرم و نظام عدالت کیفری توسط جرم‌شناسی رایج و پوزیویتسیم و نیز در تصویب قوانین و عمل به آنهاست.»[6] فمنیسم رادیکال[7] فمنیسم مارکسیستی[8] فمنیسم سوسیالیستی[9] فمنیسم فرهنگی[10] فمنیسم لیبرال (آزادی خواه)[11]و در حاشیه آن فمنیست های پست مدرن[12]، فمنیسم سیاه[13]، فمینسم نژادی انتقادی[14]، فمنیست های فمنسیم همجنس گرا[15] و فمنیسم جهان سوم و غيره و غيره  [16]انواع مدلهای مطرح شده این جنبش هستند. فمنیستها،اغلب از افکار کلیشه ای و تئوریهای منسوخ پایان یافته ناخشنودند.

[1] FEMINISM

[2] انوری،حسن،فرهنگ بزرگ سخن،نشر مهارت،چاپ دوم،1383،ص 5403.

[3] Obretin okler

[4] سیور،لیپست و مارتین و دیگران،دایره المعارف دموکراسی،کامران فانی،نورالله مادی و دیگران،نشر وزارت امور خارجه،چاپ دوم 1383،ص 1016.

[5] جواهری،جلوه،معرفی مطالعات زنان،نشریه فصل زنان،به کوشش نوشین احمدی خراسانی،فیروزه مهاجر،آزاده بیزار گیتی،پروین اردلان،ص 33 .

[6] صفاری،علی،درآمدی بر جرم شناسی و انواع آن،علوم جنایی،مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری،نشر سمت،چاپ اول،پاییز 1383،ص 512.

[7] Radical feminism

[8] Marxist feminism

[9] Socialist feminism

[10] Cultural feminism

[11] Liberal feminism

[12] Post modern  feminism

[13] Black feminism

[14] Critical race  feminism

[15] Lesbian  feminism

[16] Third world  feminism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

Author: 92