دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                            فهرست مطالب                                           صفحه

1………………………………………… مقدمه

2……………………………. سوالات اصلی تحقیق:

3…………………………….. فرضیه های تحقیق:

طبقه بندی مباحث: 3

فصل اول 5

4………………….. بررسی نکاح متعه در حقوق ایران

5…………………………. 1-1-مفهوم نکاح متعه

6…………………….. 1-1-1-پیشینه و تعاریف

7……. 1-1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی متعه :

8………….. 1-1-1-2- متعه از منظر قرآن :

9…………………. 1-1-1-3-ماهيت متعه :

10………………… 1-1-1-4-معنی شرعی متعه

11………………….. 1-2-آثار و احکام نکاح موقت

12……………………… 1-2-1- نظر کلی اهل سنت

  1. 13. 1-2-2-تحلیلی بر حکم خلیفه دوم در مورد متعه:

14 1-2-3-تحلیلی بر دلایل موافق و مخالف شیعه و سنی در خصوص آثار ازدواج موقت

15………………………… 1-2-3-1-طرح مبحث

16 1-2-3-2-تحلیلی بر نظرات موافق و مخالف اهل سنت

17 1-3-مروری بر دلایل موافق و مخالف در خصوص مشروعیت نکاح متعه

18 1-3-1- بررسی ماهیت وجودی متعه از منظر فقه امامیه

19………………. 1-3-2-دلایل موافق و مخالف شیعه

20……… 1-3-2-1- دلایل موافقین ازدواج موقت

21………. 1-3-2-2-دلایل مخالفین ازدواج موقت

22…… 1-4- ادله جواز متعه ار دیدگاه فقه امامیه:

23………………………… 1-4-1- ادله نظری

24…………………………….. 1-4-1-1-کتاب

25……………………………. 1-4-1-2- سنت

26……………………………. 1-4-1-3- عقل

27………………………….. 1-4-1-4- اجماع

28…………………….. 1-4-1-5- اصول عملیه

29…………… 1-4-1-5-1-اصل باحه یا حلیت

30……………….. 1-4-1-5-2-اصل عدم نسخ

31………………………… 1-4-2- ادله عملی

32…………… 1-4-2-1- عمل صحابه و تابعین

33……….. 1-4-3-دیدگاه تشیع نسبت به نکاح متعه

34……………………………………… فصل دوم

35 نهادهای مشابه با نکاح متعه در حقوق اهل تسنن (مسیار)

36…………… 2-1- معنای لغوی و اصطلاحی نکاح مسیار

37…………. 1-1-1-5- معناي اصطلاحي مسيار:

38…………… 2-1-1- پیشینه تاریخی نکاح مسیار

39……………………………… نکاح به نیت طلاق

40…………………………………… نکاح سری:

41………………………. نکاح لیلیات و نهاریات:

42………………….. 2-1-2- ماهیت نکاح مسایر

43…. 2-1-3- تفاوت نکاح مسیار با سایر ازدواج ها

44…. 2-1-3-1- تفاوت نکاح مسیار با نکاح دائم

45 2-1-3-2- تفاوت نکاح مسیار با نکاح موقت یا متعه

46………….. 2-1-4-دلایل استقبال از نکاح مسیار

47…………………….. 2-1-4-1-دلایل زنان

48…………………… 2-1-4-2- دلایل مردان

49………………….. 2-2- آثار و شرایط نکاح مسیار

50…………….. 2-2-1- ویژگی ها و شرایط نکاح مسیار

51…………. 2-2-1-1- ویژگی های نکاح مسیار

52………………. 2-2-1-2-شرایط نکاح مسیار

53……………………. 2-2-2-آثار نکاح مسیار

54………………… 2-2-2-1-توارث در مسیار

55………… 2-2-2-2-توالد فرزندان در مسیار

56…………………. 2-2-2-3-نفقه در مسیار

57……… 2-3- مقایسه ازدواج مسیار با سایر ازدواج ها

58…………… 2-3-1- مسیار و ازدواج شرعی دائم

59……………. 2-3-2- مسیار و ازدواج عرفی دائم

60…………………. 2-3-3- مسیار و ازدواج موقت

61…….. 2-3-4- مسیار و ازدواج لیلیات و نهاریات

62…….. 2-4- مروری بر دلایل موافق و مخالف نکاح مسیار

63……….. 2-4-1- نظر علمای شیعه در خصوص مسیار

64……………….. 2-4-1-1- دیدگاه موافقین

65.. 2-4-1-2- مروری بر نظر آیت الله مکارم شیرازی

66…………………. 2-4-1-3- ادله مخالفین

67 2-4-2- مروری بر نظر اهل سنت در مورد نکاح مسیار

68 2-4-2-1- مروری بر دیدگاه موافقین مسیار در اهل سنت

69 2-4-2-2- مروری بر مواضع مخالفین مسیار در میان اهل سنت

70……………………………………… فصل سوم

71……………. بررسی تطبیقی نکاح موقت و نکاح مسیار

72……… 3-1- تطبيق اهداف نكاح موقت با نكاح مسيار

73.. 3-1-1- وجوه شباهت اهداف ازدواج موقت و مسیار

74……….. 3-1-1-1- جلوگیری از فساد و فحشاء

75 3-1-1-2- تسهیل در ازدواج و کاهش محدودیت های ازدواج دائم

76……….. 3-1-1-3-ارضاء غریزه از راه مشروع

77……………. 3-1-1-4-تأهل و تشکیل خانواده

78… 3-1-2-وجوه افتراق ازدواج موقت و نکاح مسيار

79……………… 3-1-2-1-جایگزینی برای متعه

80………………….. 3-1-2-2-جلوگیری از طلاق

81…….. 3-1-2-3-زمینه سازی برای ازدواج دائم

82…….. 3-1-3-تحليلی بر نکاح موقت و نکاح مسيار

83 3-2- تحليل و ارزيابي اهداف ازدواج موقت و مسيار

84 3-2-1-موارد تشابه فلسفه و اهداف ازدواج های موقت و مسيار

85…. 3-2-1-1-جلوگیری از فحشاء و کمک به اخلاق

86 3-2-1-2-شناخت بیشتر طرفین و جلوگیری از طلاق

87 3-2-1-3-مشکلات اقتصادی برای ازدواج از نوع دائم

88 3-2-2- موارد اختلاف در فلسفه و اهداف ازدواج های موقت و مسيار

89 3-2-2-1-کافی ندانستن ازدواج دائم برای پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه

90……………… 3-2-2-2-ثبات در روابط جنسی

91 3-2-2-3-تحلیل و ارزیابی فلسفه و اهداف ازدواج موقت و مسیار

92…. 3-3-  تطبيق دلايل مشروعيت نكاح موقت و نكاح مسيار

93… 3-3-1- دلايل مشروعيت نكاح موقت و نكاح مسيار

94 3-3-2- مقايسه دلايل مشروعيت ازدواج موقت و مسيار

95……. 3-3-2-1-مروری بر مشروعیت ازدواج موقت

96 3-3-2-1-1-مشروعیت ازدواج موقت در قرآن (آیات و روایات)

97…………… 3-3-2-1-2-مشروعیت ازدواج موقت در سنت

98…… 3-3-2-1-3-مشروعیت ازدواج موقت به استناد اجماع

99……………. 3-3-2-1-4مشروعیت متعه به استناد عقل

100…… 3-3-2-2-مروری بر مشروعیت نکاح مسیار

101…………… 3-3-2-2-1-مشروعیت نکاح مسیار در قرآن

102…… 3-3-2-2-2-مشروعیت نکاح مسیار به استناد اجماع

103….. 3-3-2-2-3-مشروعیت نکاح مسیار به استناد روایات

104 3-3-2-تحلیلی بر ادلۀ مشروعیت ازدواج موقت و نکاح مسیار

105 3-4- تطبيق شرايط، آثار و احكام نكاح موقت و نكاح مسيار

106………… 3-4-1-مروری بر شرایط نكاح موقت و مسيار

107…………… 3-4-1-1- شرایط در نکاح موقت

108…………… 3-4-1-2-شرایط در نکاح مسیار

109 3-4-1-3-تطبیق شرایط نکاح موقت و نکاح مسیار

110… 3-4-2-مروری بر آثار نکاح موقت و نکاح مسیار

111………. 3-4-2-1-مروری بر آثار نکاح موقت

112……… 3-4-2-2-مروری بر آثار نکاح مسیار

113… 3-4-3-  تطبیق آثار نكاح موقت با نکاح مسيار

114 3-4-4-مروری بر احکام ازدواج موقت و نکاح مسیار

115…………….. 3-4-4-1-احکام ازدواج موقت

* نتیجه گیری : 107

* پیشنهادات: 109

* منابع و مأخذ : 111

 


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق