دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

فرضیه های تحقیق:

  • ازدواج مسیار به لحاظ آثار، به دلیل فقدان تکالیف موجود در ازدواج دائم با نهاد ازدواج موقت شباهت دارد.
  • ازدواج مسیار ماهیتا مغایر و متفاوت با ازدواج موقت است.

طبقه بندی مباحث:

فصل اول مشتمل بر 4 بخش، به کلیاتی در مورد نکاح متعه در حقوق ایران و در خصوص دیدگاه تشیع نسبت به نکاح متعه، ادله جواز متعه از دیدگاه فقه امامیه، مروری بر دلایل موافقین و مخالفین در خصوص مشروعیت نکاح متعه و دلایل موافقین و مخالفین اهل سنت در خصوص آثار و احکام نکاح موقت پرداخته است.

فصل دوم به بررسی اجمالی مسئله نکاح مسیار، آثار و احکام آن مشتمل بر 4 بخش است. بررسی نکاح مسیار، دلایل مشروعیت نکاح مسیار، مقایسه ازدواج مسیار با سایر ازدواج ها، مروری بر دلایل موافقین و مخالفین نکاح مسیار.

فصل سوم مقایسه تطبیقی نکاح موقت و نکاح مسیار که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند و مشتمل بر 4 بخش، تطبیق و اهداف نکاح موقت و نکاح مسیار، تحلیل و ارزیابی اهداف ازدواج موقت و مسیار، تطبیق و دلایل مشروعیت نکاح موقت و نکاح مسیار و تطبیق شرایط و آثار و احکام نکاح موقت ونکاح مسیار پرداخته شده است و در نهایت پیشنهاداتی من باب تسهیل اجرای نکاح متعه، سعی در ارائه نتیجه گیری مطلوب شده است.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق