پایان نامه ها و مقالات

متانولی،

دانلود پایان نامه

مریم گلی
گلپر
کلپوره
بومادران
بادام کوهی

++
+
+

ساپونین

۳-۲-۵ ارزیابی میزان فنل
در این پژوهش، مقدار کل ترکیبات فنولی عصارههای استخراج شده از گیاهان بادام کوهی (Amygdalus scoparia)، بومادران (Achillea millefolium)، کلپوره (Teucrium polium)، گلپر (Heracleum persicum) و مریم گلی (Salvia officinalis) بهروش فولین سیوکالتیو ۱ اندازهگیری شد. معادله خط رگرسیونی که رابطه غلظتهای مختلف محلول آنتیاکسیدان سنتزی (اسید گالیک) را با میزان جذب نمونهها در طول موج ۷۶۰ نانومتر نشان میدهد، به صورت ذیل میباشد.

Y=0.0746X+0.0819 R2=0.979
در این رابطه، Yو X به ترتیب معادل جذب عصارههای متانولی گیاهان مورد مطالعه در طول موج ۷۶۰ نانومتر و میزان ترکیبات فنلی عصارهها بر اساس میزان معادل میلیگرم اسید گالیک در گرم عصاره خشک (mg QE/g dry sample) میباشد.
نتایج آنالیز واریانس، در نمودارهای (شکل ۳-۱۱)، (شکل ۳-۱۲)، (شکل ۳-۱۳)، (شکل ۳-۱۴)، (شکل ۳-۱۵) و (شکل ۳-۱۶) در غلظتهای مختلف عصارههای متانولی استخراج شده در محدوده ۵۰۰ تا ۸/۷ میلیگرم بر میلیلیتر به شرح ذیل میباشد.

92

دیدگاهتان را بنویسید