دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت

مسئله دیگری که در این قسمت باید بدان پرداخته شود آن است که باید بین عدم النفع و تفویت منفعت قائل به تفکیک شویم.چون منفعت مال مانند خود مال فی الحال قابل تقویم و واگذاری به غیر بوده و عرفا موجود می باشد مثل اینکه کسی خانه دیگری را غصب نموده و مانع استیفاء مالک از آن گردد.این اقدام جلوگیری از تحصیل فایده یا منفعت مورد انتظار نیست بلکه تفویت منافعی است که باتبع عین مال موجود بوده است.

به خلاف نفع که صرفا مورد انتظار است و چنانکه فعل زیان آور پیش نیاید،شخص می تواند با انجام عملی آن را تحصیل کند مانند اینکه کسی قصد فروش گاو خویش را داشته باشد و دیگری با غصب نمودن گاو،مانع این عمل گردد و بدین جهت مالک از نفعی که از فروش گاو در آن موقعیت خوب بازار می توانست به دست آورد محروم گردد که در اینجا عدم النفع مصداق دارد.در حالی که اگر شخص مورد نظر مانع از استفاده از مالک گاو شود و در این رابطه مالک از شیر گاو یا منافع دیگر گاو که به تبع گاو قابل استفاده بوده ،محروم گردد و نتواند از این منافع استفاده کند تفویت منفعت مصداق می یابد.البته متذکر گردید که در مثال مذکور تفویت منفعت به معنای اخص آن مد نظر بوده و گرنه تفویت منفعت به معنای اعم آن شامل عدم النفع نیز می گردد و در کتب حقوقی هم معنای آن را در نظر می گیرند.

2-5-انواع عدم النفع

به لحاظ حتمی و قطعی بودن یا نبودن عدم النفع را به دو نوع تقسیم بندی کرده اند.عدم النفع محقق و عدم النفع محقق.در عدم النفع محقق و مسلم مقتضی حصول منفعت حاصل شده است اما مراد از منفعت محتمل آن است که هر گاه فعل معینی به وقوع نمی پیوست ،احتمال داشت که عاید طرف گردد.در این بخش به طور مختصر به بیان این موضوع خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق