مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چكيده 1

فصل اول 2

1-1- مقدمه 2

1-2- كليات تحقيق 3

1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن 3

1-2-2- سابقه و ضرورت انجام تحقيق 3

1-2-3- روش انجام تحقيق و تحليل اطلاعات 4

1-2-4- اهداف و فرضيات 4

1-3- مبحث اول – تعریف حبس در ایران 4

1-3-1- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی 5

1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها 6

1-4- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس 7

1-4-1- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) 8

1-4-2- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس 9

1-5- مبحث سوم- اقسام كيفر حبس 10

1-6- مبحث چهارم – ويژگي‌هاي كيفر حبس 11

فصل دوم اهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به كارگيري جایگزین های كيفر حبس و انواع
جايگزين هاي  كيفرحبس
13

2-1- مبحث اول: اهداف جايگزين هاي كيفر حبس 13

2-2- مبحث دوم: فواید جايگزين هاي كيفر حبس 14

2-3- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین هاي كيفر حبس 15

2-4- مبحث چهارم: شرایط جايگزين هاي كيفر حبس 17

2-4-1- فرهنگ سازی لازم 17

2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 18

2-5- مبحث پنجم – انواع جايگزين هاي كيفر حبس 19

2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی كيفر حبس 19

2-5-1-1- آزادی مشروط 19

2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات 19

2-5-1-3- جزای نقدی 20

2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی 21

2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید كيفر حبس 22

2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی 22

2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی 23

2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی 24

2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران 25

2-5-2-1-4- کادر قضایی 27

2-5-2-1-5- کادر اداری 28

2-5-2-2- جریمه روزانه 28

2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه 29

2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه 30

2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق كيفري ايران 31

2-5-2-3- خدمات عمومی 32

2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومي 32

2-5-2-3-2- اهداف و فواید  خدمات عمومی 32

2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی 33

2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران 34

فصل سوم مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس 36

3-1-مبحث اول – مباني جايگزين هاي كيفر حبس 36

3-1-1-گفتار اول- ترديد نسبت به موقعيت و اعتبار كيفر حبس 36

3-1-1-1- نارسايي در تأمين اهداف مجازات 37

3-1-1-2- عدم هماهنگي با اصول حاكم بر مجازات‌ها 38

3-1-2- گفتار دوم- تأثير انديشه‌هاي مكاتب كيفري در تحديد كيفر حبس 39

3-1-2-1- مكتب كلاسيك 40

3-1-2-2-  مكتب تحققي 41

3-1-2-3- مكتب دفاع اجتماعي 43

3-1-2-4- مكتب نئوكلاسيك (معاصر) 44

3-1-3- گفتار سوم – انديشه‌هاي كيفرزدايي 46

3-1-3-1- كيفرزدايي تقنيني 47

3-1-3-2-كيفرزدايي قضائي 48

3-2- مبحث دوم- عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس 50

3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقش‌هاي كيفر حبس 50

3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس 51

3-2-2-1- جرم‌زايي حبس 51

3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني 51

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس 52

فصل چهارم اقدامات انجام شده براي  توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در سطح  بين المللي و داخلی کشورها 54

4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد 54

4-1-1- گفتار اول – سير تاريخي اقدامات سازمان ملل متحد 54

4-1-2- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابير غير كيفر حبس (قواعد توكيو) 56

4-2-3- گفتار سوم – اقدامات شوراي اروپا در زمينة توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس 58

4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلي (ملي) كشورها در زمينه توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس 61

4-2-1- گفتار اول – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري فرانسه 61

4-2-2- گفتار دوم – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري آلمان 62

4-2-3- گفتار سوم – توسعه جايگزين‌هاي كيفر حبس در نظام كيفري سوئد 63

نتیجه گیری 64

پیشنهادات 65

منابع و مآخذ 66

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92