ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

دادگاه عمومی و انقلاب

باتوجه به ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مبنای تجدید نظرخواهی را میزان و نوع مجازات قرار داده و سپس
می­بایست برای تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت قرار موقوفی تعقیب توجه کرد و در صورتی که مجازات جرم مذکور در یکی از موارد شش گانه ماده 232 قانون مذکور قرار بگیرد قرار موقوفی تعقیب قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد.

بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار

پس از نقض قرار مرجع تجدیدنظر به استناد بند ب ماده257 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در صورت نقض قرار دادگاه مرجوع الیه، همان محکمه صادر کننده قرار اولیه می­باشد و می­بایست به ماهیت امر وارد شده و با تبعیت از نظر مرجع تجدیدنظر اقدام کند.

گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب

بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی

باتوجه به این که صدور قرار موقوفی تعقیب، موجبات سقوط دعوای عموی را فراهم می­سازد و تعقیب متهم و یا صدور رأی محکومیت و یا اجرای حکم موقوف می­شود، حال این که با فرض سقوط مجازات، وضعیت زیان دیده از جرم چگونه است؟

با عنایت به ماده 2 و 3 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در تعقیب جرایم دو جنبه عمومی و خصوصی جرایم پیگیری می­شود. قرار موقوفی تعقیب فقط جنبه عمومی جرم را ساقط می­کند لیکن واضح است قرار مذکور تأثیری در دعوی خصوصی ندارد و دعوی خصوصی در چنین مواردی به حال خود باقی است. دعوی خصوصی برای سقوط جهات خاص خود را دارد (مدنی، 1387، ج 1 و 2، ص 103).

علی­الاصول قرار موقوفی تعقیب تأثیری بر جنبه خصوصی ندارد مگر در حاکمیت امر مختوم که با تحقق این امر موجب می­شود که جنبه خصوصی جرم نیز ساقط شود و از طرفی ماده 7 قانون مذکور موید این مطلب است که مقرر می­دارد: «هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت».

همچنین ماده 10 قانون مذکور که مقرر می­دارد: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوقی خصوصی نمی­شود».

 

 

 

بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی[1] صادره در مراحل دادرسی

حال این که در طول تحقیق و دادرسی قرارهای تأمینی صادر می­شود و با صدور قرار موقوفی تعقیب باید نسبت به این قرارها نیز اتخاذ تصمیم شود. سوالی که مطرح می­شود در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این قرارها به قوت خود باقی می­ماند یا این که قرارهای مذکور ملغی اثر می­شود؟

در پاسخ باید گفت باتوجه به فلسفه صدور این قرارها و تعریف آنها که جهت آماده سازی پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی یا متوقف ساختن جریان تعقیب آماده می­سازد و از طرفی دیگر قرارهای تمهیدی به جهت دفاع از حقوق عمومی صادر می­شود که صدور این قرار موجب ملغی اثر شدن این قرارها می­شود، در تایید این نظر به ذکر چند ماده به عنوان نمونه ذکر می­کنیم. ماده 144 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می­دارد: «چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر خواهد شد. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید» و در تبصره ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می­دارد«درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقض آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد».

1- قرارهای اعدادی در مبحث ماهیت قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد. ر.ک: همین تحقیق، ص 8

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92