پایان نامه حقوق

ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..1

مبحث اول : تعریف حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………2

مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..7

مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر ……………………………………………………………………………………………11

مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم :حقوق بنیادین بشر ……………………………………………………………………………………………………..20

مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………….21

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………21

بند اول : حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………….22

بند دوم : ممنوعیت بردگی……………………………………………………………………………………………………………26

بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای  غیر انسانی و توهین آمیز ………..……………………….. 28

فصل سوم : ضمانت اجرا های حقوق بشر……………………………………………………………………………………31

مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..32

مبحث دوم:  ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر…………………………………36

مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر……………………………………………39

گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر…..……….…………………….39

بند اول: آیین گزارش دهی…………………………………………………………………………………………………………40

بند دوم: آیین شکایتی………………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر…………………………………………….44

بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر……………………………………52

 

 

 

 

فصل چهارم

نتیجه گیری….…………………………..…………………………………………………………………………65

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..66

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………67

 

 

 

 

92