پایان نامه حقوق

ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن-پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بشر

هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشر مثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر وغیره گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در حاکمیت دولت ها خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .

در تعهدات بین المللی که دولت ها در حوزه های دیگری غیر از حقوق بشر فعالیت هایی را بر عهده دارند، سیستم بین المللی می تواند از نفوذ بر دولت ها، به تمام روش های شناخته شدة ممکن، از قبیل: فشارها و تمهیدات شناخته شده استفاده نماید تا آنها را به پیروی از قواعد مربوطه وادار نماید و دولت ها در این زمینه ، تعهدی را که برای ایجاد نظم ، میان روابط خود دارند ، رعایت می کنند و این دلایل متعددی دارد. اما این انگیزه ها و عوامل ، در نظام بین المللی حقوق بشر، دقیقاً به این دلیل که حقوق بشر ارزش های بشری را به جای ارزش های دولتی ارتقا می دهد، عمل نمی کنند؛ زیرا تعهدات دولت ها بر اساس حقوق بشر، به طور مستقیم برای آن دولت ها به وجود آمده اند و در پی ایجاد الزام برای برآوردن سازگاری های ملّی و داخلی با استانداردهای بین المللی ، از طریق تأسیس مکانیسم های متعدد و متنوع است . به همین دلیل ، در تفاوت این دو نوع تعهد گفته شده است که در جامعة بین المللی مبنای تعهد دولت ها در قبال یکدیگر اصول برابری و تبادل است ، حال آن که تعهد دولت ها در قلمرو حقوق بشر، به گونه ای است که آنها را در قبال تمامی افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه ملتزم می کند.گذشته از این ، فرهنگ عام متابعت از حقوق بین الملل در نظام بین المللی حقوق بشر، از اثر بخشی بسیار کمتری برخوردار است . دلیل آن هم روشن است؛ چرا که سیستم بین المللی حقوق بشر هنوز در مرحله استقرار یافتن است و دولت ها هنوز به طور کلی این آرمان که شرایط خارج از حاکمیت را در چگونگی رفتار با ساکنان سرزمین خود مدّنظر قرار دهند، نپذیرفته اند. از سوی دیگر، واکنش در برابر نقض قواعد حقوق بشر به شکل مقابله به مثل و یا تهدید به آن ، خودش نه تنها نقض حقوق بشر است ، بلکه بعنوان بازدارنده ایی مؤثر جلوه می کند. از این رو، وسوسه نقض قواعد این نظام ، بسیار قوی تر از هر قاعدة دیگر بین المللی است و دلسردی اساسی را بر اجرا و نظارت بر آن حاکم نموده است.[1]

[1] – طوسی ، حمید رضا ، فرایند حمایت از حقوق بشردر حوزه های بین المللی نظارت ، پایگاه اطلاع رسانی حوزه ، سال87

92