پایان نامه حقوق

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده………………………………….

مقدمه………………………………….

فصل اول: کلیات تحقیق…………………… 1

1- بیان مسأله……………………… 2

2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق…. 3

3- اهداف تحقیق…………………….. 5

4- سئوالهای تحقیق………………….. 5

5- پیشینه تحقیق……………………. 6

6- تعاریف مفاهیم …………………. 7

الف) تعریف جوان………………. 7

ب) تعریف نوجوان……………….. 8

ج) تعریف مواد مخدر………………….. 8

د) راهکارهای مقابله…………………. 8

فصل دوم: بررسي مفهوم اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي 10

بررسي مفهوم اعتياد، مواد مخدر و سوابق تاريخي 11

گفتار اول: مفهوم اعتياد و عادت و مواد مخدر  11

الف. مفهوم لغوي و اصطلاحي اعتياد.. …..12

ب. مفهوم اعتياد از نظر سازمان بهداشت جهاني …..14

ج. اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري و جرم شناسي   …..16

د: https://lawfile.ir/از دیدگاه اجتماع…………. …..17

ه: مفهوم مواد مخدر…………………. …..18

  1. مفهوم لغوي مواد مخدر….. …..18
  2. مفهوم اصطلاحي مواد مخدر …………………………………………………………………………….19

گفتار دوم: سوابق تاريخي اعتياد به مواد مخدر …20

بند اول: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در جهان………………………………………. …21

بند دوم: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در ايران…………………………………… …22

بند سوم: سابقه تاريخي اعتياد به مواد مخدر در استان اصفهان…………………………….. …25

بند چهارم: سابقه و آمار https://lawfile.ir/در شهرستان کاشان   … 26

فصل سوم: طبقه بندي مواد مخدر و عوارض ناهنجاري هاي آن …..27

طبقه بندي مواد مخدر و عوارض ناهنجاري هاي آن …..28

گفتار اول: طبقه بندي مواد مخدر…….. ….28

بند اول: طبقه بندي‌هاي اوليه…………. ….28

بند دوم ـ طبقه بندي پروفسور دونيكر….. 29

الف. طبقه بندي دونيكر كه بر اساس منشاء مواد………………………………………. ..29

ب. طبقه بندي دونيكر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمي مواد………………………………. 29

بند سوم ـ طبقه بندي تجربي…………… 29

بند چهارم ـ طبقه بندي نهايي…………. 30

الف. مخدرها……………… 30

ب. توهم زاها…………….. 32

ج. مسكن‌ها……………….. 34

د. آرام بخش‌ها…………………….. 34

هـ. چسب و مواد فرار……………….. 35

ز. كاتابيس يا شاهدانه……………… 36

ح. داروهاي نامرئي يا فراموش شده…….. 37

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاري‌هاي ناشي از اعتياد   .38

بند اول ـ عوارض و ناهنجاري‌هاي اجتماعي اعتياد   .39

بند دوم ـ عوارض و ناهنجاريهاي اقتصادي اعتياد   .40

بند سوم ـ عوارض و ناهنجاريهاي سياسي اعتياد .42

فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان………………………….. .43

علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان 44

گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر    .46

بند اول: مشکلات روانی………….. .47

بند دوم: حس کنجکاوی…………… .47

بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی.. .49

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی.. .50

بند پنجم: انگیزه های درمانی…… .51

بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب.. .53

گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر .56

بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها    .56

بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن. .56

بند سوم :نژاد………………… .57

بند چهارم: جنسیت……………… .57

بند پنجم: سن…………………. .60

گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر .62

بند اول: بیماریهای روانی و https://lawfile.ir/.62

الف.عقب ماندگی ذهنی……… .63

ب. اسکیزو فرنی……………. .63

بند دوم: بیماریهای عصبی………. .63

الف. احساس گناه و تقصیر…… .63

ب. کنجکاوی……………….. .64

ج. استقلال طلبی……………. .64

د. نجات از مشکلات………….. .64

بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی 65

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر 65

بند اول: محیط خانواده………… 66

الف. تشنج در خانواده……… 67

ب. کمبود محبت…………….. 67

ج. روابط عاطفی……………. 67

د. زیاده روی در محبت……… 68

ه. تاثیر رفتار و کردار والدین 68

و. https://lawfile.ir/مسر…………….. 68

بند دوم: محیط تحصیلی………….. 70

بند سوم: نقش دوستان…………… 70

بند چهارم: شغل……………….. 70

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر   73

الف. رشد جمعیت……………. 73

ب. شهر و روستا……………. 73

بند اول: مهاجرت………………. 74

الف. مهاجرت به شهرها……… 74

ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر    75

گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر  75

گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر  77

الف) جهل و بی سوادی……… 78

ب) میزان سواد والدین……… 78

ج) امکانات رفاهی………….. 78

فصل پنحم: راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد در كاشان 79

راه هاي مداخله و پيشگيري از اعتياد در كاشان      80

مبحث اول: تعريف، مفهوم و اقسام پيشگيري…. 81

گفتار اول: تعريف و مفهوم پيشگيري…… 81

بند اول: معناي لغوي پيشگيري…… 82

بند دوم: معناي اصطلاحي پيشگيري…. 82

گفتار دوم: اقسام و تقسيمات پيشگيري…. 84

بند اول ـ پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال   85

بند دوم ـ پيشگيري بزه ديده مدار و مرتكب مدار   85

بند سوم ـ پيشگيري سه مرحله‌اي بر اساس الگوي پزشكي………………………………………. 86

الف. پيشگيري اوليه………. 86

ب. پيشگيري ثانويه………… 87

ج. پيشگيري ثالث يا نهايي….. 89

بند چهارم ـ پيشگيري عام و پيشگيري خاص  90

الف. پيشگيري عام………….. 90

ب. پيشگيري خاص……………. 90

بند پنجم ـ پيشگيري كيفري و غير كيفري.. 92

الف. پيشگيري كيفري و قضايي… 92

ب. پيشگيري غير كيفري……… 92

1- پيشگيري وضعي………… 92

2- پيشگيري جامعوي………. 93

3- پيشگيري رشد مدار…….. 94

گفتار سوم: پيشگيري از پديده اعتياد در قوانين ايران  94

بند اول ـ پيشگيري كيفري اعتياد در قوانين موضوعه 96

بند دوم ـ پيشگيري غير كيفري از اعتياد در قوانين موضوعه………………………………… 97

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از https://lawfile.ir/100

گفتار چهارم: راهكارهاي پيشگيري از گرايش اعتياد به مصرف مواد مخدر در شهر كاشان………………………….. 103

بند اول ـ تاكيد بر گروه همسالان و پيشگيري از معاشرت با دوستان ناباب………………………… 104

بند دوم ـ پيشگيري از طريق آموزش… 107

الف. آموزش خانواده‌ها………. 107

ب. بهبود نظام آموزشي………. 108

ج. آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي. 110

د. آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي 111

بند سوم ـ فعاليت‌هاي جايگزين و پر كردن اوقات فراغت 112

بند چهارم ـ تغيير نگرش افراد……. 113

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگي شهرستان كاشان   114

نتيجه گيري…………………………….. 118

راهکار ها و پیشنهادها………………….. 120

منابع…………………………………. 123

کتب…………………………………… 123

پايان نامه…………………………….. 125

مقاله…………………………………. 125

سايت………………………………….. 127

 

 

فهرست جداول

عنوان                                          صفحه

جدول شماره 1: عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به https://lawfile.ir/54

جدول شماره 2: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس علل اصلی گرایش به https://lawfile.ir/در شهرستان کاشان……………………. 55

جدول شماره 3: عوامل جسمی موثر در گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر………………………………………….. 59

جدول شماره 4: آمار افرادی که به جرم https://lawfile.ir/و حمل مواد مخدر در شهرستان کاشان زندانی شده اند ………………. 59

جدول شماره 5: تعداد و درصد نمونه های تحت بررسی براساس جنسیت در کاشان……………………………………… 60

جدول شماره 6: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سن شروع به مواد مخدر در شهرستان کاشان …………………….. 61

جدول شماره 7: دلیل روانی گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر ………………………………… 65

جدول شماره 8: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با یکدیگر…………………………………. 66

جدول شماره 9: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با معتادین در شهرستان کاشان………………… 69

جدول شماره 10: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس وضعیت شغلی     71

جدول شماره 11: علل اجتماعی گرایش جوانان و نوجوانان کاشان در https://lawfile.ir/به مواد مخدر………………………… 72

جدول شماره 12: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سطح درآمد در شهرستان کاشان……………………………… 77

جدول شماره 13: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس راهکارهای پیشگیری از https://lawfile.ir/در شهرستان کاشان…………………. 116

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف كلي : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با https://lawfile.ir/می باشد.

هدف فرعی : از آنجایی که موضوع تحقیق چندان مورد توجه مسئولین و نهادها قرار نگرفته است لذا در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

1- تبیین انواع مواد مخدر و آثار ناشی از استعمال مواد مخدر

2- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمینه مواد مخدر

3- بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر

 

4- سوالات تحقیق :

سوال اصلی: چه علل و عواملی باعث گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گردیده است؟

 

سوالات فرعی:

عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی چگونه در گرایش جوانان و نوجوانان به https://lawfile.ir/تاثیرگزار می باشد ؟

محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان در گرایش آنان به مواد مخدر موثر است؟

چه راه هایی جهت پیشگیری و مقابله با https://lawfile.ir/جوانان و نوجوانان وجود دارد؟

فرضيه ها ی تحقيق :

عوامل مختلف درونی، محیط خانواده و اجتماع در https://lawfile.ir/جوانان و نوجوانان موثر می باشد.

میان محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان با بزهکاری آنان در زمینه مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.

با پیشگیری علمی از https://lawfile.ir/و درمان معتادین میزان بزهکاری در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

92