علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده………………………………….

مقدمه………………………………….

فصل اول: کلیات تحقیق…………………… ۱

۱- بیان مسأله……………………… ۲

۲- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق…. ۳

۳- اهداف تحقیق…………………….. ۵

۴- سئوالهای تحقیق………………….. ۵

۵- پیشینه تحقیق……………………. ۶

۶- تعاریف مفاهیم …………………. ۷

الف) تعریف جوان………………. ۷

ب) تعریف نوجوان……………….. ۸

ج) تعریف مواد مخدر………………….. ۸

د) راهکارهای مقابله…………………. ۸

فصل دوم: بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی ۱۰

بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی ۱۱

گفتار اول: مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر  ۱۱

الف. مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد.. …..۱۲

ب. مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی …..۱۴

ج. اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی   …..۱۶

د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع…………. …..۱۷

ه: مفهوم مواد مخدر…………………. …..۱۸

  1. مفهوم لغوی مواد مخدر….. …..۱۸
  2. مفهوم اصطلاحی مواد مخدر …………………………………………………………………………….۱۹

گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر …۲۰

بند اول: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان………………………………………. …۲۱

بند دوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در ایران…………………………………… …۲۲

بند سوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در استان اصفهان…………………………….. …۲۵

بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان   … ۲۶

فصل سوم: طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن …..۲۷

طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن …..۲۸

گفتار اول: طبقه بندی مواد مخدر…….. ….۲۸

بند اول: طبقه بندی‌های اولیه…………. ….۲۸

بند دوم ـ طبقه بندی پروفسور دونیکر….. ۲۹

الف. طبقه بندی دونیکر که بر اساس منشاء مواد………………………………………. ..۲۹

ب. طبقه بندی دونیکر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمی مواد………………………………. ۲۹

بند سوم ـ طبقه بندی تجربی…………… ۲۹

بند چهارم ـ طبقه بندی نهایی…………. ۳۰

الف. مخدرها……………… ۳۰

ب. توهم زاها…………….. ۳۲

ج. مسکن‌ها……………….. ۳۴

د. آرام بخش‌ها…………………….. ۳۴

هـ. چسب و مواد فرار……………….. ۳۵

ز. کاتابیس یا شاهدانه……………… ۳۶

ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده…….. ۳۷

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد   .۳۸

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد   .۳۹

بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای اقتصادی اعتیاد   .۴۰

بند سوم ـ عوارض و ناهنجاریهای سیاسی اعتیاد .۴۲

فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان………………………….. .۴۳

علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان ۴۴

گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر    .۴۶

بند اول: مشکلات روانی………….. .۴۷

بند دوم: حس کنجکاوی…………… .۴۷

بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی.. .۴۹

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی.. .۵۰

بند پنجم: انگیزه های درمانی…… .۵۱

بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب.. .۵۳

گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر .۵۶

بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها    .۵۶

بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن. .۵۶

بند سوم :نژاد………………… .۵۷

بند چهارم: جنسیت……………… .۵۷

بند پنجم: سن…………………. .۶۰

گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر .۶۲

بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد .۶۲

الف.عقب ماندگی ذهنی……… .۶۳

ب. اسکیزو فرنی……………. .۶۳

بند دوم: بیماریهای عصبی………. .۶۳

الف. احساس گناه و تقصیر…… .۶۳

ب. کنجکاوی……………….. .۶۴

ج. استقلال طلبی……………. .۶۴

د. نجات از مشکلات………….. .۶۴

بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی ۶۵

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر ۶۵

بند اول: محیط خانواده………… ۶۶

الف. تشنج در خانواده……… ۶۷

ب. کمبود محبت…………….. ۶۷

ج. روابط عاطفی……………. ۶۷

د. زیاده روی در محبت……… ۶۸

ه. تاثیر رفتار و کردار والدین ۶۸

و. اعتیاد مسر…………….. ۶۸

بند دوم: محیط تحصیلی………….. ۷۰

بند سوم: نقش دوستان…………… ۷۰

بند چهارم: شغل……………….. ۷۰

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر   ۷۳

الف. رشد جمعیت……………. ۷۳

ب. شهر و روستا……………. ۷۳

بند اول: مهاجرت………………. ۷۴

الف. مهاجرت به شهرها……… ۷۴

ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر    ۷۵

گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر  ۷۵

گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر  ۷۷

الف) جهل و بی سوادی……… ۷۸

ب) میزان سواد والدین……… ۷۸

ج) امکانات رفاهی………….. ۷۸

فصل پنحم: راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان ۷۹

راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان      ۸۰

مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری…. ۸۱

گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری…… ۸۱

بند اول: معنای لغوی پیشگیری…… ۸۲

بند دوم: معنای اصطلاحی پیشگیری…. ۸۲

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری…. ۸۴

بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال   ۸۵

بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار   ۸۵

بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی………………………………………. ۸۶

الف. پیشگیری اولیه………. ۸۶

ب. پیشگیری ثانویه………… ۸۷

ج. پیشگیری ثالث یا نهایی….. ۸۹

بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص  ۹۰

الف. پیشگیری عام………….. ۹۰

ب. پیشگیری خاص……………. ۹۰

بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری.. ۹۲

الف. پیشگیری کیفری و قضایی… ۹۲

ب. پیشگیری غیر کیفری……… ۹۲

۱- پیشگیری وضعی………… ۹۲

۲- پیشگیری جامعوی………. ۹۳

۳- پیشگیری رشد مدار…….. ۹۴

گفتار سوم: پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران  ۹۴

بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه ۹۶

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه………………………………… ۹۷

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد ۱۰۰

گفتار چهارم: راهکارهای پیشگیری از گرایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر در شهر کاشان………………………….. ۱۰۳

بند اول ـ تاکید بر گروه همسالان و پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب………………………… ۱۰۴

بند دوم ـ پیشگیری از طریق آموزش… ۱۰۷

الف. آموزش خانواده‌ها………. ۱۰۷

ب. بهبود نظام آموزشی………. ۱۰۸

ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی. ۱۱۰

د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی ۱۱۱

بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت ۱۱۲

بند چهارم ـ تغییر نگرش افراد……. ۱۱۳

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان   ۱۱۴

نتیجه گیری…………………………….. ۱۱۸

راهکار ها و پیشنهادها………………….. ۱۲۰

منابع…………………………………. ۱۲۳

کتب…………………………………… ۱۲۳

پایان نامه…………………………….. ۱۲۵

مقاله…………………………………. ۱۲۵

سایت………………………………….. ۱۲۷

 

 

فهرست جداول

عنوان                                          صفحه

جدول شماره ۱: عوامل فردی علل گرایش جوانان کاشان به اعتیاد ۵۴

جدول شماره ۲: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس علل اصلی گرایش به اعتیاد در شهرستان کاشان……………………. ۵۵

جدول شماره ۳: عوامل جسمی موثر در گرایش جوانان کاشان به مواد مخدر………………………………………….. ۵۹

جدول شماره ۴: آمار افرادی که به جرم اعتیاد و حمل مواد مخدر در شهرستان کاشان زندانی شده اند ………………. ۵۹

جدول شماره ۵: تعداد و درصد نمونه های تحت بررسی براساس جنسیت در کاشان……………………………………… ۶۰

جدول شماره ۶: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سن شروع به مواد مخدر در شهرستان کاشان …………………….. ۶۱

جدول شماره ۷: دلیل روانی گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر ………………………………… ۶۵

جدول شماره ۸: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با یکدیگر…………………………………. ۶۶

جدول شماره ۹: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس رابطه پدر و مادر با معتادین در شهرستان کاشان………………… ۶۹

جدول شماره ۱۰: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس وضعیت شغلی     ۷۱

جدول شماره ۱۱: علل اجتماعی گرایش جوانان و نوجوانان کاشان در اعتیاد به مواد مخدر………………………… ۷۲

جدول شماره ۱۲: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس سطح درآمد در شهرستان کاشان……………………………… ۷۷

جدول شماره ۱۳: درصد نمونه های تحت بررسی بر اساس راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در شهرستان کاشان…………………. ۱۱۶

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف کلی : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با اعتیاد می باشد.

هدف فرعی : از آنجایی که موضوع تحقیق چندان مورد توجه مسئولین و نهادها قرار نگرفته است لذا در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

۱- تبیین انواع مواد مخدر و آثار ناشی از استعمال مواد مخدر

۲- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمینه مواد مخدر

۳- بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر

 

۴- سوالات تحقیق :

سوال اصلی: چه علل و عواملی باعث گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گردیده است؟

 

سوالات فرعی:

عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی چگونه در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد تاثیرگزار می باشد ؟

محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان در گرایش آنان به مواد مخدر موثر است؟

چه راه هایی جهت پیشگیری و مقابله با اعتیاد جوانان و نوجوانان وجود دارد؟

فرضیه ها ی تحقیق :

عوامل مختلف درونی، محیط خانواده و اجتماع در اعتیاد جوانان و نوجوانان موثر می باشد.

میان محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان با بزهکاری آنان در زمینه مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.

با پیشگیری علمی از اعتیاد و درمان معتادین میزان بزهکاری در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

Related posts: