علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر – پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

– اهميت و ضرورت تحقيق

توجه به پديده جرم و آمارهاي مربوط به آن در جهان نشان مي­دهد مسئله آسيب­هاي اجتماعي، بزهکاري و افزايش جرم پديده­اي جهاني است که همه کشورهاي جهان به نوعي با آن درگير هستند. از اين رو دنياي کنوني به شدت نيازمند عزمي راسخ و تلاشي فراگير براي کاهش فرصت­ها و کمرنگ کردن انگيزه­هاي مجرمانه در افراد است تا از اين طريق تا حدود زيادي بتواند از شدت بزهکاري و جرم در جامعه بکاهند. اين امر مستلزم يک سري اقدامات پيشگيرانه از جرم است. (عبدي و شرافتي پور،1386: 181)

جزم انديشي در چگونگي توجيه مجازات ما را از واقعيات اجتماعي يا اخلاقي دور مي‌سازد؛ اينکه صرفاًٌ بر اساس سزاي عمل مجرم، مجازات کنيم، حقوق کيفري را از رسالت خود دور کرده‌ايم. اتکاي صرف بر تحصيل سود از مجازات، منجر به استفاده ابزاري از آن و ناديده انگاشتن محتواي اخلاقي حقوق کيفري مي‌شود. اگر مجازات يک پديده اجتماعي است بايد مانند ساير پديده هاي اجتماعي قابل انعطاف باشد. پذيرش انعطاف در مباني مجازات به منزله‌ي عدول از افکار و انديشه هاي جزمي و در مقابل توسل به يک ديدگاه سازشي بين سزا دهي و سود انگاري است. (يزديان جعفري،1386: 349)

توجه به آمار ارتکاب جرايم و تعداد زندانيان و کيفيت آراء صادره از محاکم، گوياي وضعيت بحراني قوه قضاييه در حوزه عدالت کيفري است. بنا بر اعلامات مقامات رسمي در سال 1378 جرايم منکراتي بيش از 365 درصد افزايش يافته و روزانه 5000 کيلوگرم مواد مخدر در ايران مصرف مي‌گردد. همچنين تعداد زندانيان از سال 57 تاکنون 30 برابر شده است. در حالي که جمعيت ايران در اين زمان دو برابر شده است. (حبيب زاده،1383: 141) بنابراين با توجه به اهميت موضوع و ابعاد مختلف پديده قاچاق مواد مخدر در حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي و نگرش جامعه جهاني و قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر و هزينه هاي هنگفتي که بر بيت‌المال سالانه تحميل مي‌گردد نگارنده را بر آن داشت که اين موضوع را به عنوان رساله برگزيده و انجام بدهم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: R2jbMtYu2I