علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

امروزه ما شاهد اين واقعيت هستيم که هرچه زمان بيشتري از قرن 21 مي‌گذرد، مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي – رواني به طور گسترده اي در جوامع به شکل‌هاي متفاوتي در ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي جامعه بـــروز مي‌نمايد. قاچاق مواد مخدر يکي از مشکل آفرين ترين فاکتورهايي است که با ساير آسيب‌هاي اجتماعي همپوشي گسترده اي دارد که روز به روز به پيچيدگي آن افزوده مي‌شود و راه‌هاي مقابله را هم دشوار ساخته است. از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به ماهيت پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اينکه اين پديده‌ها در يک ساختار معيوب شکل مي‌گيرند شناسايي، ارزيابي و برنامه ريزي براي مقابله از اهميت خاصي برخوردار بوده که اين مسئله مي‌تواند بر اساس رويکردهاي علمي مورد پذيرش، تبيين گردد؛ لذا پديده مواد مخدر خطر عظيم و مهلکي براي حيات بشري و ارزش­ها و کرامت انساني است و دولت­ها نيز با ملاحظه اينکه افرادي از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­هاي نامشروع و کلاني دست مي­يابند که موجب آشفتگي نظم اقتصادي و ايجاد شکاف عميق در طبقات جامعه مي­گردد. افزون بر اين، جامعه جهاني نيز پديده مواد مخدر را يک پديده ناهنجار بين­المللي مي­داند که عده­اي با کسب درآمد نامشروع ناشي از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بين­المللي، و انتقال آن به کشورهاي مختلف و تطهير آن و سرمايه­گذاري در قسمت­هاي مختلف تجاري بدون پرداخت ماليات به زندگي آرام و مرفه خود ادامه مي­دهند. کشور ايران به دليل شرايط خاص و هم­جواري با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاه­ترين مسير ترانزيت، در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است. وجود زمينه­هاي رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن که هم­اکنون به يک تجارت زيرزميني تبديل شده است، پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است و مي­رود تا به يک بحران اساسي در جامعه تبديل شود. امروزه سياستگزاران عرصه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اين واقعيت را پذيرفته‌اند که يک رويکرد به تنهايي قادر به توضيح و تبيين اين مهم نبوده و يک رويکرد کلي و يکپارچه نگر که مؤلفه هاي موثر را شامل گردد بايد مورد توجه قرار گيرد از جمله رويـــکرد معنوي به عنوان برنامه اي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است در کنار رويکردهاي زيستي، رواني و اجتمـاعي. از طرفي اگر از درک‌هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر «مواد مخدر» به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چند علتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال‌هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق‌هاي ديد خود را گسترده تر سازيم. باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل‌هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش‌هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي‌توان و بايد براي موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابراين ضروري است در «وجه‌ها» و «علل» مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:

قاچاق مواد مخدر و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين‌المللي و منطقه يي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي‌توانيم تحليل و تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشيم. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهاي مافيايي و دست‌هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي‌هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون‌ها و عقد پروتکل‌هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون‌هاي 1961،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه يي و جهاني اين موضوع را بسيار قابل تأمل کرده است. در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي مطرح شده در بخش کليات به بررسي و ابعاد عوامل دخيل در پديده قاچاق مواد مخدر خواهيم پرداخت.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: R2jbMtYu2I